Băng vệ sinh thương hiệu Kotex

Băng vệ sinh - Tất cả sản phẩm Băng vệ sinh hằng ngày, ngày, đêm, tampon và các bombo băng vệ sinh tiện lợi dành cho chị em phụ nữ.
293 sản phẩm
Trang 1/7

[{"content": ["

B\u0103ng v\u1ec7 sinh an to\u00e0n, th\u00f4ng tho\u00e1ng - Gi\u1ea3i t\u1ecfa bao n\u1ed7i lo c\u1ee7a c\u00e1c c\u00f4 n\u00e0ng

B\u0103ng v\u1ec7 sinh l\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m v\u1ec7 sinh ph\u1ee5 n\u1eef kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu v\u1edbi c\u00e1c ch\u1ecb em ph\u1ee5 n\u1eef m\u1ed7i l\u1ea7n \u0111\u1ebfn k\u1ef3 kinh nguy\u1ec7t. N\u1ebfu nh\u01b0 kh\u00f4ng c\u00f3 b\u0103ng v\u1ec7 sinh c\u00f3 l\u1ebd ch\u1ecb em nh\u1eefng ng\u00e0y n\u00e0y s\u1ebd c\u1ea3m th\u1ea5y v\u00f4 c\u00f9ng kh\u00f3 ch\u1ecbu v\u00e0 b\u1ea5t ti\u1ec7n v\u00ec kh\u00f4ng bi\u1ebft ph\u1ea3i x\u1eed l\u00fd ra sao v\u1edbi k\u1ef3 nguy\u1ec7t san \u0111\u00f3.

Tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00e2y c\u00f3 th\u1ec3 c\u00f3 \u00edt lo\u1ea1i b\u0103ng v\u1ec7 sinh, nh\u01b0ng hi\u1ec7n nay th\u00ec kh\u00e1c, c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u c\u00e1c h\u00e3ng b\u0103ng v\u1ec7 sinh kh\u00e1c nhau. Trong s\u1ed1 \u0111\u00f3, c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u s\u1ea3n ph\u1ea9m v\u1edbi nh\u1eefng \u0111\u1eb7c \u0111i\u1ec3m v\u01b0\u1ee3t tr\u1ed9i b\u1ea3o v\u1ec7 ph\u1ee5 n\u1eef ng\u00e0y kinh nguy\u1ec7t, gi\u00fap ch\u1ecb em c\u1ea3m th\u1ea5y nh\u1eb9 nh\u01b0 kh\u00f4ng. V\u00ed d\u1ee5, ph\u1ea3i k\u1ec3 \u0111\u1ebfn m\u1ed9t s\u1ed1 h\u00e3ng b\u0103ng v\u1ec7 sinh nh\u01b0: b\u0103ng v\u1ec7 sinh Diana, Kotex, Doctor Care.

Mu\u1ed1n nh\u1eefng ng\u00e0y kinh nguy\u1ec7t tho\u1ea3i m\u00e1i th\u00ec ch\u1ecb em ph\u1ee5 n\u1eef ph\u1ea3i l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c lo\u1ea1i b\u0103ng v\u1ec7 sinh an to\u00e0n, th\u1ea5m h\u00fat t\u1ed1t, kh\u00e1ng khu\u1ea9n t\u1ed1t, kh\u1eed m\u00f9i t\u1ed1t. V\u1eady b\u0103ng v\u1ec7 sinh n\u00e0o c\u00f3 nh\u1eefng \u0111\u1eb7c \u0111i\u1ec3m tr\u00ean? ePrice.vn s\u1ebd cung c\u1ea5p cho b\u1ea1n h\u00e0ng lo\u1ea1t b\u0103ng v\u1ec7 sinh ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng t\u1ed1t, gi\u00fap b\u1ea1n ho\u00e0n to\u00e0n tho\u1ea3i m\u00e1i v\u00e0o nh\u1eefng ng\u00e0y \u0111\u00e8n \u0111\u1ecf, c\u00f9ng kh\u00e1m ph\u00e1 v\u1edbi ePrice.vn nh\u00e9.

M\u00e1ch b\u1ea1n l\u1ef1a ch\u1ecdn b\u0103ng v\u1ec7 sinh an to\u00e0n, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u, th\u00e0nh ph\u1ea7n an to\u00e0n: L\u1ef1a ch\u1ecdn b\u0103ng v\u1ec7 sinh c\u00f3 ch\u1ea5t li\u1ec7u, th\u00e0nh ph\u1ea7n an to\u00e0n s\u1ebd gi\u00fap \u201cc\u00f4 b\u00e9\u201d tr\u00e1nh ti\u1ebfp x\u00fac nh\u1eefng th\u00e0nh ph\u1ea7n ho\u00e1 ch\u1ea5t \u0111\u1ed9c h\u1ea1i. B\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn b\u0103ng v\u1ec7 sinh \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb c\u00e1c th\u00e0nh ph\u1ea7n t\u1eeb thi\u00ean nhi\u00ean, an to\u00e0n cho da, an to\u00e0n cho s\u1ee9c kh\u1ecfe c\u1ee7a \u201cc\u00f4 b\u00e9\u201d. \u0110\u1ec3 bi\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00e0nh ph\u1ea7n c\u00f3 an to\u00e0n hay kh\u00f4ng, tr\u01b0\u1edbc h\u1ebft b\u1ea1n n\u00ean \u0111\u1ecdc th\u00e0nh ph\u1ea7n tr\u00ean bao b\u00ec c\u1ee7a b\u0103ng v\u1ec7 sinh. Sau \u0111\u00f3 t\u00ecm hi\u1ec3u th\u00f4ng tin v\u1ec1 nh\u1eefng th\u00e0nh ph\u1ea7n \u0111\u00f3 n\u00f3 c\u00f3 an to\u00e0n hay kh\u00f4ng tr\u00ean internet ho\u1eb7c l\u1eddi khuy\u00ean chuy\u00ean gia.

- C\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng kh\u00e1ng khu\u1ea9n: Trong th\u1eddi gian \u0111\u1ebfn ng\u00e0y th\u00ec \u201cc\u00f4 b\u00e9\u201d r\u1ea5t nh\u1ea1y c\u1ea3m d\u1ec5 b\u1ecb vi\u00eam nhi\u1ec5m, vi khu\u1ea9n c\u00f3 h\u1ea1i d\u1ec5 d\u00e0ng x\u00e2m nh\u1eadp. Ch\u00ednh v\u00ec v\u1eady n\u1ebfu nh\u01b0 b\u0103ng v\u1ec7 sinh c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng kh\u00e1ng khu\u1ea9n t\u1ed1t th\u00ec s\u1ebd gi\u00fap cho c\u00f4 b\u00e9 tr\u00e1nh kh\u1ecfi \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1c vi khu\u1ea9n g\u00e2y h\u1ea1i, t\u1eeb \u0111\u00f3 ph\u00f2ng tr\u00e1nh \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1c c\u0103n b\u1ec7nh nh\u01b0 vi\u00eam nhi\u1ec5m ph\u1ee5 khoa. V\u00e0 c\u1ea3m gi\u00e1c ng\u1ee9a ng\u00e1y, kh\u00f3 ch\u1ecbu m\u1ed7i l\u1ea7n \u0111\u1ebfn ng\u00e0y c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c x\u00f3a tan b\u1edfi b\u0103ng v\u1ec7 sinh kh\u00e1ng khu\u1ea9n.

- C\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng ng\u0103n m\u00f9i: N\u1ebfu b\u0103ng v\u1ec7 sinh c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng ng\u0103n m\u00f9i th\u00ec b\u1ea1n s\u1ebd kh\u00f4ng c\u00f2n c\u1ea3m th\u1ea5y t\u1ef1 ti v\u1ec1 c\u00f4 b\u00e9 ng\u00e0y \u0111\u00e8n \u0111\u1ecf n\u1eefa. Tuy nhi\u00ean, l\u01b0u \u00fd b\u1ea1n kh\u00f4ng n\u00ean ch\u1ecdn b\u0103ng v\u1ec7 sinh c\u00f3 m\u00f9i h\u01b0\u01a1ng qu\u00e1 n\u1ed3ng, tuy c\u00f3 th\u1ec3 ng\u0103n m\u00f9i \u0111\u1ea5y nh\u01b0ng l\u1ea1i t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c kh\u00f3 ch\u1ecbu cho ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ed1i di\u1ec7n. T\u1ed1t nh\u1ea5t l\u00e0 b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn b\u0103ng v\u1ec7 sinh c\u00f3 m\u00f9i th\u1ea3o d\u01b0\u1ee3c d\u1ecbu nh\u1eb9.

- C\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng th\u1ea5m h\u00fat t\u1ed1t: B\u0103ng v\u1ec7 sinh c\u00f3 th\u1ec3 th\u1ea5m h\u00fat t\u1ed1t gi\u00fap b\u1ea1n kh\u00f4ng c\u1ea3m th\u1ea5y b\u00ed b\u00e1ch khi \u0111\u1ebfn ng\u00e0y. H\u01a1n n\u1eefa b\u1ea1n s\u1ebd c\u00f3 c\u1ea3m gi\u00e1c nh\u1eb9 nh\u00e0ng, nh\u01b0 l\u00e0 kh\u00f4ng c\u00f3 chuy\u1ec7n g\u00ec x\u1ea3y ra v\u00ec khi kinh nguy\u1ec7t v\u1eeba ra th\u00ec \u0111\u00e3 c\u00f3 b\u0103ng v\u1ec7 sinh th\u1ea5m h\u00fat r\u1ed3i. Ngo\u00e0i ra, n\u1ebfu nh\u01b0 b\u1ea1n ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c lo\u1ea1i b\u0103ng v\u1ec7 sinh v\u1eeba th\u1ea5m h\u00fat t\u1ed1t, v\u1eeba c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ed1ng tr\u00e0n th\u00ec s\u1ebd tuy\u1ec7t v\u1eddi h\u01a1n r\u1ea5t nhi\u1ec1u.

- C\u00f3 \u0111\u1ed9 d\u00e0y ph\u00f9 h\u1ee3p: B\u1ea1n c\u1ea7n hi\u1ec3u \u0111\u01b0\u1ee3c l\u01b0\u1ee3ng kinh nguy\u1ec7t c\u1ee7a m\u00ecnh m\u1ed7i khi \u0111\u1ebfn k\u1ef3 kinh nguy\u1ec7t m\u1ee9c \u0111\u1ed9 nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o, nhi\u1ec1u hay \u00edt \u0111\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c lo\u1ea1i b\u0103ng v\u1ec7 sinh c\u00f3 \u0111\u1ed9 d\u00e0y ph\u00f9 h\u1ee3p. Ch\u1eb3ng h\u1ea1n nh\u01b0 b\u1ea1n c\u00f3 \u00edt kinh nguy\u1ec7t, th\u00ec b\u1ea1n l\u1ef1a ch\u1ecdn lo\u1ea1i b\u0103ng v\u1ec7 sinh si\u00eau m\u1ecfng \u0111\u1ec3 c\u00f3 c\u1ea3m gi\u00e1c tho\u1ea3i m\u00e1i, d\u1ec5 ch\u1ecbu, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi khi \u0111\u1ebfn l\u00fac thay b\u0103ng th\u00ec c\u0169ng l\u00e0 l\u00fac b\u0103ng v\u1ec7 sinh th\u1ea5m \u0111\u1ee7 kinh nguy\u1ec7t. C\u00f2n n\u1ebfu nh\u01b0 b\u1ea1n c\u00f3 nhi\u1ec1u kinh nguy\u1ec7t m\u00e0 b\u1ea1n kh\u00f4ng mu\u1ed1n thay b\u0103ng trong th\u1eddi gian qu\u00e1 s\u1edbm so v\u1edbi th\u1eddi gian \u0111\u00fang ph\u1ea3i thay b\u0103ng, th\u00ec b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn lo\u1ea1i b\u0103ng v\u1ec7 sinh d\u00e0y d\u1eb7n \u0111\u1ec3 th\u1ea5m h\u00fat \u0111\u1ee7 kinh nguy\u1ec7t, kh\u00f4ng b\u1ecb tr\u00e0n kinh nguy\u1ec7t nhanh ch\u00f3ng.

B\u0103ng v\u1ec7 sinh th\u1ea3o d\u01b0\u1ee3c h\u1eb1ng ng\u00e0y si\u00eau m\u1ecfng

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: B\u0103ng v\u1ec7 sinh th\u1ea3o d\u01b0\u1ee3c h\u1eb1ng ng\u00e0y si\u00eau m\u1ecfng Natural Lady

- Thi\u1ebft k\u1ebf: B\u0103ng v\u1ec7 sinh th\u1ea3o d\u01b0\u1ee3c l\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u0103m s\u00f3c c\u01a1 th\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t t\u1eeb Trung Qu\u1ed1c, c\u00f3 c\u00e1c nguy\u00ean li\u1ec7u an to\u00e0n cho da. H\u01a1n n\u1eefa, khi s\u1eed d\u1ee5ng c\u00f2n t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c m\u1ec1m m\u1ea1i \u00eam d\u1ecbu, tho\u1ea3i m\u00e1i. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, s\u1ea3n ph\u1ea9m k\u1ebft h\u1ee3p thi\u1ebft k\u1ebf 3 chi\u1ec1u gi\u00fap th\u1ea5m h\u00fat nhanh, h\u1ed7 tr\u1ee3 ng\u0103n ng\u1eeba c\u00e1c b\u1ec7nh ph\u1ee5 khoa \u0111\u1ed3ng th\u1eddi t\u0103ng c\u01b0\u1eddng kh\u1ea3 n\u0103ng mi\u1ec5n d\u1ecbch, b\u1ea3o v\u1ec7 v\u01b0\u1ee3t tr\u1ed9i \u0111\u1ea7u \u2013 cu\u1ed1i chu k\u00ec v\u00e0 h\u00e0ng ng\u00e0y.

- Th\u00e0nh ph\u1ea7n: B\u00f4ng Cellulose, h\u1ea1t si\u00eau th\u1ea5m, PE, gi\u1ea5y, gi\u1ea5y tr\u00e1ng Silicone, Polymer k\u1ebft d\u00ednh, Vitamin E v\u00e0 chi\u1ebft xu\u1ea5t th\u1ea3o d\u01b0\u1ee3c.

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: B\u0103ng v\u1ec7 sinh th\u1ea3o d\u01b0\u1ee3c gi\u00fap ng\u0103n ng\u1eeba \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1c b\u1ec7nh ph\u1ee5 khoa, vi\u00eam nhi\u1ec5m \u00e2m \u0111\u1ea1o, kh\u00ed h\u01b0 \u00e2m \u0111\u1ea1o, gi\u1ea3m nhi\u1ec7t ti\u00eau \u0111\u1ed9c, kh\u00e1ng khu\u1ea9n t\u0103ng c\u01b0\u1eddng kh\u1ea3 n\u0103ng mi\u1ec5n d\u1ecbch. Khi s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ea3m th\u1ea5y lo\u1ea1i b\u0103ng n\u00e0y gi\u00fap b\u1ea1n c\u1ea3m th\u1ea5y nh\u1eb9 nh\u00e0ng, tho\u1ea3i m\u00e1i, kh\u00f4ng th\u1ea5y n\u1eb7ng n\u1ec1, kh\u00f3 ch\u1ecbu.

B\u0103ng v\u1ec7 sinh si\u00eau m\u1ecfng Diana Sensi Cool Fresh

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: B\u0103ng v\u1ec7 sinh si\u00eau m\u1ecfng c\u00e1nh m\u00e1t l\u1ea1nh Diana Sensi Cool Fresh (8 mi\u1ebfng/g\u00f3i)

- Thi\u1ebft k\u1ebf: B\u0103ng v\u1ec7 sinh \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb c\u00e1c th\u00e0nh ph\u1ea7n: V\u1ea3i kh\u00f4ng d\u1ec7t, b\u00f4ng Cellulose, h\u1ea1t si\u00eau th\u1ea5m, gi\u1ea5y, PE, gi\u1ea5y tr\u00e1ng Silicon, Polymer k\u1ebft d\u00ednh, tinh d\u1ea7u b\u1ea1c h\u00e0, Leadtape. Thi\u1ebft k\u1ebf m\u1ecfng, nh\u1eb9, th\u1ea5m h\u00fat t\u1ed1t, t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c m\u00e1t l\u1ea1nh. M\u1ed9t g\u00f3i g\u1ed3m c\u00f3 8 mi\u1ebfng.

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: B\u0103ng v\u1ec7 sinh Diana Sensi Cool Fresh r\u1ea5t th\u00edch h\u1ee3p cho s\u1eed d\u1ee5ng v\u00e0o m\u00f9a h\u00e8 n\u00f3ng n\u1ef1c, khi s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ea3m th\u1ea5y m\u00e1t l\u1ea1nh, tho\u1ea3i m\u00e1i, kh\u00f4ng c\u00f3 c\u1ea3m gi\u00e1c kh\u00f3 ch\u1ecbu v\u00ec n\u00f3ng b\u1ee9c. Th\u00e0nh ph\u1ea7n d\u1ecbu nh\u1eb9 v\u1edbi da, kh\u00f4ng g\u00e2y k\u00edch \u1ee9ng da, c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng kh\u00e1ng khu\u1ea9n t\u1ed1t.

B\u0103ng v\u1ec7 sinh th\u1ea3o d\u01b0\u1ee3c Yejimiin Plus cotton Rich

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: B\u0103ng v\u1ec7 sinh th\u1ea3o d\u01b0\u1ee3c Yejimiin Plus cotton Rich ng\u0103n ng\u1eeba vi\u00eam ph\u1ee5 khoa, nh\u1eadp kh\u1ea9u H\u00e0n Qu\u1ed1c

- Thi\u1ebft k\u1ebf: \u0110\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t 100% th\u1ea3o d\u01b0\u1ee3c c\u1ee7a H\u00e0n Qu\u1ed1c nh\u01b0: ng\u1ea3i c\u1ee9u, \u00edch m\u1eabu, di\u1ebfp c\u00e1, b\u1ea1c h\u00e0, b\u1ea1ch ch\u1ec9. N\u0103m th\u00e0nh ph\u1ea7n th\u1ea3o d\u01b0\u1ee3c t\u1ef1 nhi\u00ean n\u00e0y gi\u00fap c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng di\u1ec7t khu\u1ea9n v\u00e0 ng\u0103n ng\u1eeba c\u00e1c b\u1ec7nh ph\u1ee5 khoa n\u00ean ch\u1ecb em ph\u1ee5 n\u1eef kh\u00f4ng c\u00f2n lo l\u1eafng v\u1ec1 m\u00f9i n\u1eefa. B\u1ec1 m\u1eb7t b\u0103ng v\u1ec7 sinh m\u1ec1m m\u1ea1i nh\u01b0 cotton v\u00e0 l\u1ee5a t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c d\u1ec5 ch\u1ecbu v\u00e0 tho\u1ea3i m\u00e1i. Ngo\u00e0i ra, s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 k\u1ebft c\u1ea5u v\u1eefng ch\u1eafc gi\u00fap b\u0103ng lu\u00f4n c\u1ed1 \u0111\u1ecbnh, kh\u00f4ng b\u1ecb x\u00f4 l\u1ec7ch khi c\u01a1 th\u1ec3 di chuy\u1ec3n.

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Do b\u0103ng v\u1ec7 sinh c\u00f3 t\u1ed1c \u0111\u1ed9 th\u1ea5m h\u00fat nhanh, r\u00e3nh ch\u1ed1ng tr\u00e0n v\u1edbi kh\u1ea3 n\u0103ng ch\u1ed1ng th\u1ea5m ng\u01b0\u1ee3c n\u00ean gi\u00fap v\u00f9ng k\u00edn lu\u00f4n kh\u00f4 tho\u00e1ng, ng\u0103n ch\u1eb7n s\u1ef1 ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u1ee7a n\u1ea5m v\u00e0 vi khu\u1ea9n. S\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 m\u00f9i h\u01b0\u01a1ng t\u1ef1 nhi\u00ean, kh\u00f4ng c\u00f3 h\u01b0\u01a1ng li\u1ec7u t\u1ea1o m\u00f9i n\u00ean an to\u00e0n cho v\u00f9ng k\u00edn.

B\u0103ng v\u1ec7 sinh Whisper Skinlove si\u00eau m\u1ecfng

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: B\u0103ng v\u1ec7 sinh Whisper Skinlove si\u00eau m\u1ecfng Ng\u00e0y 24cm - G\u00f3i 5 mi\u1ebfng

- Thi\u1ebft k\u1ebf: G\u1ed3m c\u00e1c lo\u1ea1i: Whisper Skin Love Ban Ng\u00e0y si\u00eau m\u1ecfng c\u00e1nh - ch\u1ec9 0,09cm m\u1ecfng nh\u1eb9 tho\u00e1ng m\u00e1t, tho\u1ea3i m\u00e1i c\u1ea3 ng\u00e0y v\u00e0 Whisper Skin Love Ban \u0110\u00eam lo\u1ea1i 28cm v\u00e0 31cm b\u1ea3o v\u1ec7 su\u1ed1t \u0111\u00eam,cho gi\u1ea5c m\u01a1 th\u00eam ng\u1ecdt ng\u00e0o cho ch\u1ecb em ph\u1ee5 n\u1eef s\u1eed d\u1ee5ng tho\u1ea3i m\u00e1i c\u1ea3 ban ng\u00e0y l\u1eabn ban \u0111\u00eam. B\u0103ng v\u1ec7 sinh c\u00f3 h\u1ea1t gel th\u1ea7n k\u1ef3 th\u1ea5m h\u00fat nhanh g\u1ea5p 3 l\u1ea7n, th\u1ea5m h\u00fat xong v\u1eabn c\u1ea3m gi\u00e1c nh\u1eb9 t\u00eanh, b\u1ec1 m\u1eb7t b\u00f4ng m\u1ec1m m\u1ea1i, tho\u00e1ng kh\u00ed. S\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f2n c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng kh\u1ea3 n\u0103ng ki\u1ec3m so\u00e1t m\u00f9i hi\u1ec7u qu\u1ea3 n\u00ean kh\u00f4ng lo v\u1ec1 m\u00f9i h\u00f4i kh\u00f3 ch\u1ecbu.

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Kh\u1eed m\u00f9i h\u00f4i, t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c nh\u1eb9 nh\u00e0ng, th\u00f4ng tho\u00e1ng, c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng th\u1ea5m h\u00fat t\u1ed1t, b\u00f4ng v\u1ea3i m\u1ec1m m\u1ecbn t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c tho\u1ea3i m\u00e1i, d\u1ec5 ch\u1ecbu su\u1ed1t ng\u00e0y d\u00e0i.

Kinh nghi\u1ec7m s\u1eed d\u1ee5ng b\u0103ng v\u1ec7 sinh \u0111\u00fang c\u00e1ch

D\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y l\u00e0 nh\u1eefng kinh nghi\u1ec7m s\u1eed d\u1ee5ng b\u0103ng v\u1ec7 sinh \u0111\u00fang c\u00e1ch, b\u1ea1n \u0111\u1ecdc \u0111\u1ec3 b\u1ea3o v\u1ec7 c\u00f4 b\u00e9 ng\u00e0y \u0111\u00e8n \u0111\u1ecf nh\u00e9:

- Thay b\u0103ng v\u1ec7 sinh th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean: Th\u1eddi gian thay b\u0103ng v\u1ec7 sinh chu\u1ea9n \u0111\u00f3 l\u00e0 4 ti\u1ebfng/ l\u1ea7n. Tuy nhi\u00ean, th\u1eddi gian n\u00e0y c\u00f3 th\u1ec3 thay \u0111\u1ed5i tu\u1ef3 thu\u1ed9c v\u00e0o c\u01a1 \u0111\u1ecba c\u1ee7a m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi. V\u1edbi nh\u1eefng b\u1ea1n th\u01b0\u1eddng b\u1ecb kinh ra nhi\u1ec1u, th\u00ec c\u00f3 th\u1ec3 thay b\u0103ng s\u1edbm h\u01a1n, c\u00f2n v\u1edbi nh\u1eefng b\u1ea1n c\u00f3 \u00edt kinh th\u00ec c\u00f3 th\u1ec3 thay mu\u1ed9n h\u01a1n. M\u1ed9t l\u01b0u \u00fd quan tr\u1ecdng l\u00e0 c\u1ea7n s\u1eed d\u1ee5ng dung d\u1ecbch v\u1ec7 sinh \u0111\u1ec3 l\u00e0m s\u1ea1ch \u201cc\u00f4 b\u00e9\u201d sau m\u1ed7i l\u1ea7n thay b\u0103ng \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an to\u00e0n cho v\u00f9ng k\u00edn c\u1ee7a m\u00ecnh. Tuy nhi\u00ean, d\u00f9 c\u00f3 \u00edt kinh, thay mu\u1ed9n th\u00ec c\u0169ng kh\u00f4ng n\u00ean mu\u1ed9n qu\u00e1 l\u00e2u, nhi\u1ec1u nh\u1ea5t l\u00e0 6 ti\u1ebfng/ l\u1ea7n. V\u00ec n\u1ebfu nh\u01b0 \u0111\u1ec3 b\u0103ng v\u1ec7 sinh qu\u00e1 l\u00e2u, vi khu\u1ea9n s\u1ebd c\u00f3 c\u01a1 h\u1ed9i sinh s\u00f4i n\u1ea3y n\u1edf, v\u00e0 b\u1ea1n c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng b\u1ecb nhi\u1ec5m khu\u1ea9n \u00e2m \u0111\u1ea1o cao n\u1ebfu nh\u01b0 \u0111\u1ec3 b\u0103ng v\u1ec7 sinh qu\u00e1 l\u00e2u m\u00e0 kh\u00f4ng thay.

- Kh\u00f4ng s\u1eed d\u1ee5ng khi kh\u00f4ng c\u1ea7n thi\u1ebft: N\u1ebfu nh\u01b0 b\u1ea1n ch\u01b0a s\u1eafp \u0111\u1ebfn ng\u00e0y, ho\u1eb7c \u0111\u1ebfn ng\u00e0y th\u00ec t\u1ed1t nh\u1ea5t l\u00e0 kh\u00f4ng n\u00ean s\u1eed d\u1ee5ng b\u0103ng v\u1ec7 sinh \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o cho \u201cc\u00f4 b\u00e9\u201d \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00f4ng tho\u00e1ng. V\u00ec n\u1ebfu nh\u01b0 s\u1eed d\u1ee5ng th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean s\u1ebd khi\u1ebfn cho \u00e2m \u0111\u1ea1o c\u1ee7a b\u1ea1n b\u1ecb b\u00ed b\u00e1ch, c\u00f3 th\u1ec3 d\u1eabn \u0111\u1ebfn n\u1ed5i m\u1ee5n, ho\u1eb7c vi\u00eam nhi\u1ec5m. B\u1ea1n ch\u1ec9 n\u00ean s\u1eed d\u1ee5ng khi s\u1eafp \u0111\u1ebfn k\u1ef3 kinh, trong k\u1ef3 kinh v\u00e0 sau k\u1ef3 kinh v\u00e0i ng\u00e0y m\u00e0 th\u00f4i.

Mua b\u0103ng v\u1ec7 sinh kh\u00e1ng khu\u1ea9n, an to\u00e0n t\u1ea1i ePrice.vn

Hi\u1ec7n nay, xu h\u01b0\u1edbng mua h\u00e0ng tr\u00ean c\u00e1c trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed c\u00e0ng t\u0103ng cao, v\u00e0 ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng hi\u1ec7n nay r\u1ea5t \u01b0a chu\u1ed9ng mua h\u00e0ng tr\u00ean \u1ee9ng d\u1ee5ng ePrice.vn. T\u1ea1i ePrice.vn, c\u00e1c m\u1eb7t h\u00e0ng \u0111\u01b0\u1ee3c cung c\u1ea5p phong ph\u00fa, gi\u00e1 th\u00e0nh h\u1ee3p l\u00fd, \u0111\u00e1p \u1ee9ng \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 c\u00e1c nhu c\u1ea7u thi\u1ebft y\u1ebfu c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng. ePrice.vn c\u00f3 nhi\u1ec1u lo\u1ea1i b\u0103ng v\u1ec7 sinh v\u1edbi gi\u00e1 th\u00e0nh, th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng kh\u00e1c nhau, gi\u00fap kh\u00e1ch h\u00e0ng kh\u00f4ng b\u1ecb gi\u1edbi h\u1ea1n v\u1ec1 vi\u1ec7c l\u1ef1a ch\u1ecdn. T\u1ea1i \u0111\u00e2y c\u00f3 b\u0103ng v\u1ec7 sinh th\u1ea3o d\u01b0\u1ee3c, b\u0103ng v\u1ec7 sinh m\u00e1t l\u1ea1nh\u2026

N\u1ebfu nh\u01b0 b\u1ea1n v\u1eabn ch\u01b0a an t\u00e2m v\u1ec1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1ea1i ePrice.vn th\u00ec b\u1ea1n \u0111\u00e3 \u0111\u00e3 ePrice.vn Mall - n\u01a1i cung c\u1ea5p h\u00e0ng ng\u00e0n s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u00ednh h\u00e3ng. B\u1ea1n c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 mua b\u0103ng v\u1ec7 sinh v\u1edbi c\u00e1c nh\u00e3n hi\u1ec7u b\u0103ng v\u1ec7 sinh n\u1ed5i ti\u1ebfng nh\u01b0 Diana, Kotex trong ePrice.vn Mall. ePrice.vn Mall cam k\u1ebft 100% v\u1edbi b\u1ea1n s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1ea1i \u0111\u00e2y \u0111\u1ec1u l\u00e0 h\u00e0ng ch\u00ednh h\u00e3ng v\u00e0 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng. Do \u0111\u00f3, b\u1ea1n an t\u00e2m \u0111\u1eb7t h\u00e0ng m\u00e0 kh\u00f4ng ph\u1ea3i \u0111\u1eafn \u0111o v\u1ec1 m\u1ee9c gi\u00e1 hay ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m.

B\u1ea1n c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 tham gia nh\u1eefng ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh si\u00eau h\u1ea5p d\u1eabn m\u00e0 ePrice.vn li\u00ean t\u1ee5c \u0111em \u0111\u1ebfn cho kh\u00e1ch h\u00e0ng nh\u01b0: Flash Sale. \u0110\u00e2y l\u00e0 ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh gi\u1ea3m gi\u00e1 c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m v\u00e0o c\u00e1c gi\u1edd trong ng\u00e0y. C\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c gi\u1ea3m gi\u00e1 c\u1ef1c k\u1ef3 \u0111a d\u1ea1ng, kh\u00f4ng gi\u1edbi h\u1ea1n trong m\u1ed9t ng\u00e0nh h\u00e0ng hay l\u0129nh v\u1ef1c n\u00e0o c\u1ea3 n\u00ean b\u1ea1n h\u00e3y nhanh tay truy c\u1eadp v\u00e0o ePrice.vn \u0111\u1ec3 kh\u00e1m ph\u00e1 nhi\u1ec1u h\u01a1n c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c gi\u1ea3m gi\u00e1 v\u00e0 mua h\u00e0ng v\u1edbi c\u00e1c m\u1ee9c gi\u00e1 \u01b0u \u0111\u00e3i v\u00e0 ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0 c\u00e1c m\u00e3 Freeship ch\u1eb3ng h\u1ea1n.

B\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1c \u0111\u01a1n v\u1ecb v\u1eadn chuy\u1ec3n nh\u01b0 Giao h\u00e0ng nhanh, J&T Express giao h\u00e0ng cho b\u1ea1n v\u1edbi th\u00e1i \u0111\u1ed9 ni\u1ec1m n\u1edf, th\u00e2n thi\u1ec7n, v\u00e0 b\u1ea1n s\u1ebd nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c h\u00e0ng \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ecdc trong h\u1ed9p c\u1ea9n th\u1eadn, t\u00ean s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c ghi chi ti\u1ebft tr\u00ean gi\u1ea5y c\u1ee7a h\u1ed9p. T\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u1ec1u minh b\u1ea1ch, r\u00f5 r\u00e0ng, v\u1edbi nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u th\u00fa v\u1ecb \u0111\u00f3 c\u00f2n ng\u1ea1i ng\u1ea7n g\u00ec n\u1eefa m\u00e0 kh\u00f4ng kh\u00e1m ph\u00e1 c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1ea1i ePrice.vn ngay th\u00f4i b\u1ea1n.

"], "heading": ""}]

Xu hướng Băng vệ sinh