Các môn thể thao đối kháng

Các môn thể thao đối kháng - Tất cả sản phẩm Các môn thể thao đối kháng chính hãng, giá rẻ, mới nhất tháng 07/2024. Giao hàng toàn quốc, thu tiền tại nhà (COD), bảo hành chính hãng. Đổi trả hàng nếu không hài lòng.
2.627 sản phẩm
Trang 1/55

[{"content": ["

Hi\u1ec7n nay, vi\u1ec7c luy\u1ec7n t\u1eadp th\u1ec3 thao n\u00e2ng cao s\u1ee9c kh\u1ecfe \u0111ang ng\u00e0y c\u00e0ng \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi ch\u00fa tr\u1ecdng b\u1edfi c\u00e1c l\u1ee3i \u00edch c\u1ee7a n\u00f3 mang l\u1ea1i. Ch\u00ednh v\u00ec th\u1ebf, nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e3 r\u1ea5t \u0111\u1ea7u t\u01b0 khi s\u1eafm cho m\u00ecnh kh\u00f4ng \u00edt d\u1ee5ng c\u1ee5 th\u1ec3 thao ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, \u0111\u1eaft ti\u1ec1n nh\u01b0ng l\u1ea1i \u201cqu\u00ean\u201d ch\u1ecdn trang ph\u1ee5c ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi m\u00f4n th\u1ec3 thao. V\u00ec v\u1eady, \u0111\u1ec3 t\u1ea1o n\u00ean hi\u1ec7u qu\u1ea3 m\u1ed9t bu\u1ed5i luy\u1ec7n t\u1eadp hay thi \u0111\u1ea5u k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi y\u1ebfu t\u1ed1 th\u1eddi trang, ch\u00fang ta c\u1ea7n ch\u00fa ch\u00fa \u00fd trang b\u1ecb cho m\u00ecnh nh\u1eefng b\u1ed9 trang ph\u1ee5c v\u00e0 d\u1ee5ng c\u1ee5 ph\u00f9 h\u1ee3p.

\r\n

Gi\u1eefa nhi\u1ec1u \u0111\u1ecba ch\u1ec9 tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng nh\u01b0 hi\u1ec7n nay, ePrice.vn l\u1ea1i l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u kh\u00e1ch h\u00e0ng l\u1ef1a ch\u1ecdn. Nh\u1edd vi\u1ec7c lu\u00f4n c\u1eadp nh\u1eadt v\u00e0 cung c\u1ea5p nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m d\u1ee5ng c\u1ee5 th\u1ec3 thao c\u00f3 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng t\u1ed1t, ch\u1ea5t li\u1ec7u cao c\u1ea5p, ePrice.vn \u0111\u1ea3m b\u1ea3o b\u1ea1n s\u1ebd lu\u00f4n h\u00e0i l\u00f2ng v\u1ec1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng c\u0169ng nh\u01b0 c\u00f4ng d\u1ee5ng c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m mang \u0111\u1ebfn. \u0110\u1eebng ch\u1ea7n ch\u1eeb vi\u1ec7c l\u1ef1a ch\u1ecdn cho b\u1ea3n th\u00e2n hay gia \u0111\u00ecnh thi\u1ebft b\u1ecb - d\u1ee5ng c\u1ee5 ph\u00f9 h\u1ee3p, truy c\u1eadp ePrice.vn ngay h\u00f4m nay \u0111\u1ec3 mua c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m th\u1ec3 thao v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 c\u1ef1c k\u1ef3 \u01b0u \u0111\u00e3i.

\r\n

- L\u1ef1a ch\u1ecdn d\u1ef1a theo m\u00f4n th\u1ec3 thao: \u0110\u1ec3 mua \u0111\u01b0\u1ee3c d\u1ee5ng c\u1ee5 ph\u00f9 h\u1ee3p, b\u1ea1n c\u1ea7n x\u00e1c \u0111\u1ecbnh \u0111\u01b0\u1ee3c nhu c\u1ea7u v\u00e0 m\u00f4n th\u1ec3 thao m\u00e0 b\u1ea1n \u0111\u1ecbnh l\u1ef1a ch\u1ecdn. V\u00ec m\u1ed7i m\u00f4n th\u1ec3 thao s\u1ebd c\u00f3 nh\u1eefng d\u1ee5ng c\u1ee5, thi\u1ebft b\u1ecb h\u1ed7 tr\u1ee3 kh\u00e1c nhau. V\u00ed d\u1ee5 n\u1ebfu b\u1ea1n \u0111\u1ecbnh ch\u01a1i b\u00f3ng b\u00e0n th\u00ec l\u1ef1a ch\u1ecdn b\u00f3ng b\u00e0n, l\u01b0\u1edbi b\u00f3ng, v\u1ee3t b\u00f3ng,... C\u00f2n n\u1ebfu b\u1ea1n ch\u1ecdn th\u1ec3 thao boxing th\u00ec ch\u1ecdn g\u0103ng tay b\u1ea3o h\u1ed9, m\u0169 b\u1ea3o v\u1ec7 \u0111\u1ea7u,...

\r\n

- Ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng: Khi mua d\u1ee5ng c\u1ee5 th\u1ec3 thao b\u1ea1n n\u00ean \u0111\u1ec3 ch\u00fa \u00fd ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a n\u00f3 c\u00f3 t\u1ed1t hay l\u00e0 kh\u00f4ng d\u1ef1a v\u00e0o c\u00e1c \u0111\u1eb7c \u0111i\u1ec3m \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng. V\u00ed d\u1ee5 \u0111\u1ed1i v\u1edbi b\u00f3ng tennis b\u1ea1n ph\u1ea3i ch\u00fa \u00fd ch\u00fang c\u00f3 c\u00f2n l\u1edbp n\u1ec9 b\u1ecdc b\u00ean ngo\u00e0i v\u00e0 \u0111\u1ea1t ti\u00eau chu\u1ea9n v\u1ec1 \u0111\u1ed9 n\u1ea3y hay kh\u00f4ng. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ki\u1ec3m tra b\u1eb1ng cho ch\u00fang b\u1eb1ng c\u00e1ch th\u1ea3 b\u00f3ng t\u1eeb tr\u00ean tr\u00e1n xu\u1ed1ng, n\u1ebfu ch\u00fang n\u1ea3y l\u00ean ngang eo b\u1ea1n kh\u00e1 t\u1ed1t.

\r\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: M\u1ed7i ph\u1ee5 ki\u1ec7n th\u1ec3 thao \u0111\u1ec1u c\u00f3 nh\u1eefng c\u00f4ng d\u1ee5ng kh\u00e1c nhau, v\u00ec v\u1eady t\u00f9y theo nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ee7a b\u1ea1n m\u00e0 l\u1ef1a ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m cho ph\u00f9 h\u1ee3p. V\u00ed d\u1ee5 b\u1ea1n mu\u1ed1n gi\u1ea3m m\u1ee1 \u0111\u00f9i, b\u1eafp tay c\u00f3 th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn d\u00e2y kh\u00e1ng l\u1ef1c, hay s\u1eed d\u1ee5ng d\u00e2y nh\u1ea3y, d\u00e2y k\u00e9o, thanh t\u1eadp pilates,... \u0111\u1ec3 luy\u1ec7n t\u1eadp. C\u00f2n mu\u1ed1n b\u1ea3o v\u1ec7 c\u01a1 th\u1ec3 trong qu\u00e1 tr\u00ecnh t\u1eadp luy\u1ec7n th\u00ec b\u1ea1n n\u00ean mua c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m nh\u01b0 g\u0103ng tay, \u0111ai \u0111eo \u0111\u1ea7u g\u1ed1i \u0111\u1ec3 b\u1ea3o v\u1ec7 v\u00e0 ch\u1ed1ng ch\u1ea5n th\u01b0\u01a1ng,...

\r\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u uy t\u00edn: \u0110\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a c\u00e1c d\u1ee5ng c\u1ee5 th\u1ec3 thao, b\u1ea1n n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn t\u1eeb nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u cung c\u1ea5p s\u1ea3n ph\u1ea9m uy t\u00edn nh\u01b0 Aolikes, Danco, Popo, Li - ning,... Vi\u1ec7c n\u00e0y s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n tr\u00e1nh t\u00ecnh tr\u1ea1ng mua h\u00e0ng kh\u00f4ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u00e0 nh\u1eefng ch\u1ea5n th\u01b0\u01a1ng v\u00ec ch\u1ea5t li\u1ec7u k\u00e9m.

\r\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: G\u0103ng tay boxing cho tr\u1ebb em (t\u1eeb 4 \u0111\u1ebfn 12 tu\u1ed5i), g\u0103ng tay bida IBS H\u00e0n Qu\u1ed1c h\u1edf ng\u00f3n, g\u0103ng tay b\u00f3ng ch\u00e0y da PU d\u00e0y chuy\u00ean nghi\u1ec7p cho ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn v\u00e0 tr\u1ebb em, g\u0103ng tay ba ng\u00f3n ch\u01a1i bida cao c\u1ea5p ti\u1ec7n d\u1ee5ng, g\u0103ng tay h\u1edf ng\u00f3n th\u1ec3 thao tho\u00e1ng kh\u00ed ch\u1ed1ng tr\u01b0\u1ee3t,.....

\r\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: G\u0103ng tay th\u1ec3 thao \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb nhi\u1ec1u lo\u1ea1i nh\u01b0 v\u1ea3i m\u1ecbn co gi\u00e3n t\u1ed1t, nylon k\u1ebft h\u1ee3p cao su v\u00e0 Spandex,... c\u00f3 \u0111\u1ed9 \u0111\u00e0n h\u1ed3i cao, \u0111\u1ea5m ch\u1eafc tay. Ru\u1ed9t g\u0103ng nh\u1ed3i b\u1eb1ng b\u00f4ng m\u1ec1m \u00eam \u00e1i v\u00e0 c\u00f3 \u0111\u1ed9 \u0111\u00e0n h\u1ed3i cao. V\u00ec v\u1eady g\u0103ng tay si\u00eau tho\u00e1ng kh\u00ed, ch\u1ed1ng \u1ea9m, tho\u00e1t m\u1ed3 h\u00f4i c\u1ef1c nhanh gi\u00fap b\u1ea1n t\u1eadp luy\u1ec7n d\u1ec5 d\u00e0ng v\u00e0 tho\u1ea3i m\u00e1i.

\r\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: V\u00ec \u0111\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c m\u00f4n th\u1ec3 thao nh\u01b0 boxing, c\u1ea7u l\u00f4ng hay t\u1eadp gym\u2026 tay r\u1ea5t d\u1ec5 b\u1ecb ch\u1ea5n th\u01b0\u01a1ng do \u0111\u00f3 d\u1ee5ng c\u1ee5 th\u1ec3 thao nh\u01b0 g\u0103ng tay l\u00e0 \u0111i\u1ec1u r\u1ea5t c\u1ea7n thi\u1ebft. G\u0103ng tay th\u1ec3 thao gi\u00fap b\u1ea3o v\u1ec7 c\u00e1c kh\u1edbp ng\u00f3n tay v\u00e0 c\u1ed5 tay kh\u1ecfi c\u00e1c t\u00ecnh tr\u1ea1ng nh\u01b0 bong g\u00e2n, tr\u1eadt kh\u1edbp trong qu\u00e1 tr\u00ecnh ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng. N\u1ebfu nh\u01b0 kh\u00f4ng c\u00f3 s\u1ef1 h\u1ed7 tr\u1ee3 c\u1ee7a g\u0103ng tay, b\u0103ng qu\u1ea5n th\u00ec m\u1ed9t ch\u1ea5n th\u01b0\u01a1ng v\u1edbi kh\u1edbp ng\u00f3n tay s\u1ebd m\u1ea5t \u0111\u1ebfn 2 tu\u1ea7n \u0111\u1ec3 h\u1ed3i ph\u1ee5c.

\r\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: B\u00f3ng b\u00e0n DHS h\u1ed9p 6 qu\u1ea3 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, h\u1ed9p b\u00f3ng b\u00e0n song ng\u01b0 3 sao thi \u0111\u1ea5u 10 qu\u1ea3, banh b\u00f3ng b\u00e0n lo\u1ea1i t\u1ed1t, H\u1ed9p 57 qu\u1ea3 b\u00f3ng b\u00e0n thi \u0111\u1ea5u, ...

\r\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: Qu\u1ea3 b\u00f3ng b\u00e0n \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u1ef1a ABS, thi\u1ebft k\u1ebf tr\u00f2n \u0111\u1ec1u v\u00e0 cho \u0111\u1ed9 nh\u1ea3y c\u1ef1c chu\u1ea9n. V\u1eadt li\u1ec7u ch\u1ebf t\u1ea1o b\u00f3ng th\u00e2n thi\u1ec7n v\u1edbi m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng v\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 ph\u00e2n h\u1ee7y \u0111\u01b0\u1ee3c sau khi s\u1eed d\u1ee5ng.

\r\n

- \u0110\u1eb7c \u0111i\u1ec3m: Qu\u1ea3 b\u00f3ng b\u00e0n c\u00f3 \u0111\u01b0\u1eddng k\u00ednh t\u1eeb 40mm tr\u1edf l\u00ean, chu vi kho\u1ea3ng 125,6 mm. Qu\u1ea3 b\u00f3ng n\u00e0y th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u cellulose, ho\u00e0n to\u00e0n r\u1ed7ng ru\u1ed9t, nh\u1eb9 b\u1ed7ng v\u00e0 kh\u00f4ng h\u1ec1 c\u00f3 m\u1ed1i n\u1ed1i.

\r\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: B\u00f3ng b\u00e0n gi\u00fap cho b\u1ea1n r\u00e8n luy\u1ec7n s\u1ee9c kh\u1ecfe c\u1ef1c t\u1ed1t, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 \u0111\u1ed1i v\u1edbi tim m\u1ea1ch. Kh\u00f4ng nh\u1eefng th\u1ebf ch\u00fang c\u00f2n gi\u00fap b\u1ea1n r\u00e8n luy\u1ec7n s\u1ee9c b\u1ec1n, t\u0103ng s\u1ef1 nh\u1ea1y b\u00e9n cho m\u1eaft v\u00e0 ch\u00e2n tay.

\r\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: B\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5 t\u1eadp \u0111\u00e1nh tennis, b\u00f3ng tennis cao cu t\u1eadp tennis, banh tennis d\u00f9ng trong luy\u1ec7n t\u1eadp, b\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5 t\u1eadp \u0111\u00e1nh tennis, ...

\r\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: M\u1ed9t qu\u1ea3 banh tennis th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng bao gi\u1edd c\u0169ng g\u1ed3m hai ph\u1ea7n, ph\u1ea7n ru\u1ed9t v\u00e0 v\u1ecf. L\u1edbp v\u1ecf b\u00f3ng c\u00f3 gam m\u00e0u v\u00e0ng chanh n\u1ed5i b\u1eadt. V\u1ecf banh tennis \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng lo\u1ea1i n\u1ec9 chuy\u00ean d\u1ee5ng c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng ch\u1ecbu ma s\u00e1t s\u00e2n t\u1ed1t. L\u1edbp v\u1ecf n\u1ec9 c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng ch\u1ed1ng m\u00e0i m\u00f2n, \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao. Ru\u1ed9t b\u00f3ng d\u00e0y c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng gi\u1eef h\u01a1i c\u1ef1c t\u1ed1t s\u1ebd \u0111em \u0111\u1ebfn tu\u1ed5i th\u1ecd s\u1eed d\u1ee5ng l\u00e2u d\u00e0i.

\r\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: D\u1ee5ng c\u1ee5 th\u1ec3 thao b\u00f3ng tennis c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng gi\u00fap cho b\u1ea1n gi\u1ea3m c\u00e2n gi\u1eef d\u00e1ng v\u00ec khi ch\u01a1i th\u00ec c\u01a1 th\u1ec3 b\u1ea1n ph\u1ea3i ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng nh\u1ecbp nh\u00e0ng v\u1edbi nhau n\u00ean l\u01b0\u1ee3ng m\u1ee1 th\u1eeba s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e0o th\u1ea3i qua trong qu\u00e1 tr\u00ecnh luy\u1ec7n t\u1eadp. Ngo\u00e0i ra, v\u00ec s\u00e2n b\u00f3ng kh\u00e1 r\u1ed9ng n\u00ean vi\u1ec7c ch\u1ea1y theo \u0111\u01b0\u1eddng b\u00f3ng khi\u1ebfn cho s\u1ee9c b\u1ec1n ng\u01b0\u1eddi ch\u01a1i \u0111\u01b0\u1ee3c n\u00e2ng cao. H\u01a1n n\u1eefa, b\u00f3ng c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 massage.

\r\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: D\u00e2y \u0111ai kh\u00e1ng l\u1ef1c d\u00f9ng \u0111\u1ec3 h\u1ed7 tr\u1ee3 c\u00e1c b\u00e0i t\u1eadp th\u1ec3 d\u1ee5c duy tr\u00ec v\u00f3c d\u00e1ng, d\u00e2y \u0111\u00e0n h\u1ed3i kh\u00e1ng l\u1ef1c t\u1eadp m\u00f4ng \u0111\u00f9i Aolikes cao c\u1ea5p b\u1ec1n \u0111\u1eb9p r\u1ebb, set 4 d\u00e2y kh\u00e1ng l\u1ef1c \u0111a n\u0103ng chuy\u00ean d\u1ee5ng cho t\u1eadp gym, .....

\r\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: Ch\u1ea5t li\u1ec7u c\u1ee7a d\u00e2y kh\u00e1ng l\u1ef1c \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb lo\u1ea1i cao su cao c\u1ea5p c\u00f3 gi\u1edbi h\u1ea1n ch\u1ecbu \u0111\u1ef1ng l\u00ean t\u1edbi 300kg. Do \u0111\u00f3 m\u00e0 b\u1ea5t c\u1ee9 ai c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 t\u1eadp luy\u1ec7n v\u1edbi lo\u1ea1i d\u00e2y n\u00e0y. N\u00f3 c\u0169ng r\u1ea5t an to\u00e0n cho da, kh\u00f4ng g\u00e2y ra k\u00edch \u1ee9ng hay m\u1ea9n ng\u1ee9a ngay c\u1ea3 v\u1edbi nh\u1eefng l\u00e0n da nh\u1ea1y c\u1ea3m nh\u1ea5t.

\r\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 t\u1eadp luy\u1ec7n d\u1ee5ng c\u1ee5 th\u1ec3 thao n\u00e0y \u0111\u1ec3 h\u1ed7 tr\u1ee3 qu\u00e1 tr\u00ecnh gi\u1ea3m c\u00e2n v\u00e0 c\u1ea3i thi\u1ec7n c\u01a1 b\u1eafp, n\u00e2ng cao s\u1ee9c b\u1ec1n v\u00e0 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng linh ho\u1ea1t h\u01a1n. Ngo\u00e0i ra, b\u1ea1n c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 d\u00f9ng d\u00e2y \u0111ai kh\u00e1ng l\u1ef1c \u0111\u1ec3 kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng tr\u01b0\u1edbc khi t\u1eadp th\u1ec3 thao v\u00e0 th\u1ec3 h\u00ecnh.

\r\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: D\u00e2y nh\u1ea3y c\u00e1p b\u1ec1n ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng cao zxcvb, d\u00e2y nh\u1ea3y t\u1eadp th\u1ec3 d\u1ee5c / nh\u1ea3y tay c\u1ea7m b\u1eb1ng da, d\u00e2y nh\u1ea3y th\u1ec3 thao th\u00f4ng minh, d\u00e2y nh\u1ea3y t\u1ed1c \u0111\u1ed9 cao, .....

\r\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: D\u00e2y nh\u1ea3y th\u1ec3 thao c\u00f3 c\u1ea5u t\u1ea1o ch\u1eafc ch\u1eafn, \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng ch\u1ea5t li\u1ec7u d\u00e2y c\u00e1p ch\u1eafc ch\u1eafn, \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ecdc b\u1eb1ng l\u1edbp cao su PVC cao c\u1ea5p b\u1ec1n b\u1ec9. Ph\u1ea7n tay c\u1ea7m \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng g\u1ed7 v\u00e0 nh\u1ef1a nh\u1eb9, b\u1ec1n nh\u01b0ng r\u1ea5t sang tr\u1ecdng ho\u1eb7c \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ecdc m\u00fat m\u1ec1m m\u1ea1i, cho ng\u01b0\u1eddi t\u1eadp c\u00f3 th\u1ec3 c\u1ea7m ch\u1eafc s\u1ea3n ph\u1ea9m kh\u00f4ng b\u1ecb tr\u01a1n tr\u01b0\u1ee3t khi d\u00f9ng.

\r\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: D\u1ee5ng c\u1ee5 d\u00e2y nh\u1ea3y c\u00f3 t\u00e1c gi\u00fap qu\u00e1 tr\u00ecnh \u0111\u1ed1t ch\u00e1y m\u1ee1 th\u1eeba, h\u1ed7 tr\u1ee3 gi\u1ea3m c\u00e2n c\u1ef1c k\u1ef3 hi\u1ec7u qu\u1ea3. Ngo\u00e0i ra, d\u1ee5ng c\u1ee5 th\u1ec3 d\u1ee5c nh\u1ea3y d\u00e2y c\u00f2n gi\u00fap b\u1ea1n s\u0103n ch\u1eafc c\u01a1 b\u1eafp c\u1ef1c k\u1ef3 hi\u1ec7u qu\u1ea3. D\u00e2y nh\u1ea3y \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft ph\u00f9 h\u1ee3p cho m\u1ecdi \u0111\u1ed9 tu\u1ed5i, c\u00f4ng vi\u1ec7c v\u00e0 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng t\u1ea1i nh\u00e0 ho\u1eb7c mang theo \u0111\u1ec3 t\u1eadp luy\u1ec7n b\u1ea5t k\u1ef3 l\u00fac n\u00e0o.

\r\n

- \u0110\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m d\u1ee5ng c\u1ee5 th\u1ec3 thao nh\u01b0 g\u0103ng tay b\u1eb1ng da, b\u1ea1n n\u00ean s\u1eed d\u1ee5ng dung d\u1ecbch v\u1ec7 sinh chuy\u00ean d\u1ee5ng cho v\u00e0o v\u1ea3i m\u1ec1m v\u00e0 lau s\u1ea1ch nh\u1eb9 nh\u00e0ng ph\u00eda b\u00ean ngo\u00e0i. C\u00f2n \u0111\u1ed1i v\u1edbi m\u1eb7t trong g\u0103ng tay ti\u1ebfp x\u00fac tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u1edbi m\u1ed3 h\u00f4i th\u00ec b\u1ea1n d\u00f9ng x\u00e0 ph\u00f2ng gi\u1eb7t nh\u1eb9, tr\u00e1nh v\u1eaft m\u1ea1nh l\u00e0m m\u1ea5t form d\u00e1ng v\u00e0 nh\u0103n b\u1ec1 m\u1eb7t c\u1ee7a g\u0103ng tay. C\u00f2n \u0111\u1ed1i v\u1edbi g\u0103ng tay \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng s\u1ee3i t\u1ed5ng h\u1ee3p th\u00ec kh\u00e1 l\u00e0 d\u1ec5 d\u00e0ng h\u01a1n so v\u1edbi ch\u1ea5t li\u1ec7u da. B\u1ea1n ch\u1ec9 c\u1ea7n c\u00e0i ch\u1eb7t kh\u00f3a g\u00e0i sau \u0111\u00f3 cho x\u00e0 b\u00f4ng v\u00e0o gi\u1eb7t b\u1eb1ng tay ho\u1eb7c b\u1eb1ng m\u00e1y nh\u1eb9 nh\u00e0ng. Sau \u0111\u00f3 b\u1ea1n ph\u01a1i ch\u00fang t\u1ea1i n\u01a1i c\u00f3 gi\u00f3, tho\u00e1ng m\u00e1t \u0111\u1ec3 g\u0103ng tay kh\u00f4ng b\u1ecb \u1ea9m m\u1ed1c khi ph\u01a1i.

\r\n

- \u0110\u1ed1i c\u00e1c d\u1ee5ng c\u1ee5 th\u1ec3 thao nh\u01b0 b\u0103ng qu\u1ea5n tay hay kh\u0103n v\u1edb th\u00ec b\u1ea1n n\u00ean th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean v\u1ec7 sinh ch\u00fang. V\u00ec ch\u00fang b\u00e1m \u0111\u1ea7y m\u1ed3 h\u00f4i m\u1ed7i khi b\u1ea1n t\u1eadp luy\u1ec7n th\u1ec3 thao d\u1eabn \u0111\u1ebfn c\u00e1c vi khu\u1ea9n c\u00f3 h\u1ea1i t\u00edch t\u1ee5 l\u1ea1i g\u00e2y h\u1ea1i cho s\u1ee9c kh\u1ecfe. H\u01a1n n\u1eefa, vi\u1ec7c l\u00e2u ng\u00e0y kh\u00f4ng v\u1ec7 sinh gi\u1eb7t gi\u0169 s\u1ebd khi\u1ebfn b\u0103ng qu\u1ea5n v\u00e0 b\u0103ng \u0111\u00f4 s\u1ebd b\u1ecb \u1ed1 v\u00e0ng v\u00e0 kh\u00f4ng s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1ee3c n\u1eefa.

\r\n

T\u1ef1 h\u00e0o l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam, ePrice.vn lu\u00f4n c\u1eadp nh\u1eadt v\u00e0 b\u1ed5 sung c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m th\u1ec3 thao nh\u01b0 d\u1ee5ng c\u1ee5 th\u1ec3 thao, m\u00e1y t\u1eadp, d\u1ee5ng c\u1ee5 t\u1eadp yoga v\u00e0 pilates, qu\u1ea7n \u00e1o th\u1ec3 thao... Ngo\u00e0i ra, ePrice.vn c\u00f2n s\u1edf h\u1eefu c\u00e1c gian h\u00e0ng \u0111a d\u1ea1ng \u0111\u1ebfn t\u1eeb th\u1eddi trang, thi\u1ebft b\u1ecb th\u00f4ng minh, m\u00e1y t\u00ednh b\u1ea3ng, \u0111\u1ed3 d\u00f9ng thi\u1ebft y\u1ebfu,... gi\u00fap b\u1ea1n t\u1ef1 do l\u1ef1a ch\u1ecdn khi mua s\u1eafm t\u1ea1i \u0111\u00e2y.

\r\n

Ngo\u00e0i ra, ePrice.vn Mall s\u1edf h\u1eefu r\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u01b0\u01a1ng uy t\u00edn \u0111\u1ebfn t\u1eeb ng\u00e0nh th\u1ec3 thao du l\u1ecbch nh\u01b0 Aolikes, Danco, Mack\u2019s, Praza,... gi\u00fap cho b\u1ea1n y\u00ean t\u00e2m v\u1ec1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1ea1i \u0111\u00e2y. H\u01a1n n\u1eefa, ePrice.vn c\u00f2n c\u00f3 ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 s\u1ea3n ph\u1ea9m cho ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng khi ch\u00fang kh\u00f4ng \u0111\u00fang nh\u01b0 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng.

\r\n

Nh\u1eb1m \u0111\u1ec3 h\u1ed7 tr\u1ee3 kh\u00e1ch h\u00e0ng mua s\u1eafm t\u1ea1i ePrice.vn, ch\u00fang t\u00f4i c\u00f2n c\u00f3 h\u00e0ng ng\u00e0n ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u01b0u \u0111\u00e3i kh\u00e1c nhau nh\u01b0 deal \u0111\u1ed3ng gi\u00e1 1k, 100 t\u1ef7 voucher, gi\u1ea3m gi\u00e1 khi thanh to\u00e1n b\u1eb1ng v\u00ed AirPay, mi\u1ec5n ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n cho \u0111\u01a1n h\u00e0ng ch\u1ec9 t\u1eeb 99k, 150k,..Ngo\u00e0i ra, ePrice.vn c\u00f2n t\u00edch h\u1ee3p nhi\u1ec1u ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c thanh to\u00e1n kh\u00e1c nhau t\u1eeb v\u00ed \u0111i\u1ec7n t\u1eed, shopee xu, ti\u1ec1n m\u1eb7t, th\u1ebb ATM n\u1ed9i \u0111\u1ecba, th\u1ebb Visa MasterCard,... gi\u00fap b\u1ea1n linh ho\u1ea1t l\u1ef1a ch\u1ecdn. V\u1edbi c\u00e1c \u0111\u01a1n h\u00e0ng \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1eadn chuy\u1ec3n t\u1eeb \u0111\u1ed1i t\u00e1c uy t\u00edn nh\u01b0 Viettel Post, VNPost, Giao H\u00e0ng Nhanh,... \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111\u01a1n h\u00e0ng s\u1ebd t\u1edbi tay ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng m\u1ed9t c\u00e1ch nhanh ch\u00f3ng v\u00e0 ti\u1ec7n l\u1ee3i nh\u1ea5t.

\r\n


Vi\u1ec7c mua s\u1eafm t\u1ea1i ePrice.vn tr\u1edf n\u00ean d\u1ec5 d\u00e0ng h\u01a1n h\u01a1n bao gi\u1edd h\u1ebft, ch\u1ec9 v\u1edbi v\u00e0i thao t\u00e1c \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, b\u1ea1n \u0111\u00e3 s\u1edf h\u1eefu s\u1ea3n ph\u1ea9m trong t\u1ea7m tay ngay t\u1ea1i nh\u00e0. Mua s\u1ea3n ph\u1ea9m d\u1ee5ng c\u1ee5 th\u1ec3 thao v\u1edbi ePrice.vn ngay h\u00f4m nay, kh\u00f4ng lo v\u1ec1 gi\u00e1!

\r\n\r"], "heading": ""}]

Xu hướng Các môn thể thao đối kháng