Đai nịt bụng, Quần tạo dáng sau sinh

Đai nịt bụng, Quần tạo dáng sau sinh - Tất cả sản phẩm Đai đỡ bụng, Quần gen nịt bụng
242 sản phẩm
Trang 1/6

[{"content": ["

T\u1eeb tr\u01b0\u1edbc \u0111\u1ebfn nay, \u0111ai n\u1ecbt b\u1ee5ng gi\u1ea3m m\u1ee1 lu\u00f4n \u0111\u01b0\u1ee3c coi l\u00e0 s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u c\u1ee7a ch\u1ecb em ph\u1ee5 n\u1eef trong qu\u00e1 tr\u00ecnh c\u1ea3i thi\u1ec7n v\u00f3c d\u00e1ng. \u0110\u00e2y l\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m v\u1eeba an to\u00e0n v\u1edbi s\u1ee9c kho\u1ebb v\u1eeba c\u00f3 gi\u00e1 c\u1ea3 ph\u1ea3i ch\u0103ng, ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi t\u00fai ti\u1ec1n c\u1ee7a m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng. Vi\u1ec7c mua c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111ai n\u1ecbt b\u1ee5ng gi\u1ea3m m\u1ee1 gi\u1edd \u0111\u00e2y c\u00e0ng tr\u1edf n\u00ean d\u1ec5 d\u00e0ng b\u1edfi b\u1ea1n \u0111\u00e3 c\u00f3 ePrice.vn. \u0110\u1ebfn v\u1edbi ePrice.vn, b\u1ea1n s\u1ebd c\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua h\u00e0ng tho\u1ea3i m\u00e1i nh\u1ea5t b\u1edfi \u0111\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng trang web b\u00e1n h\u00e0ng \u0111i\u1ec7n t\u1eed h\u00e0ng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam.\n

- K\u00edch th\u01b0\u1edbc: Vi\u1ec7c l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111ai n\u1ecbt b\u1ee5ng c\u00f3 k\u00edch th\u01b0\u1edbc ph\u00f9 h\u1ee3p l\u00e0 r\u1ea5t c\u1ea7n thi\u1ebft. N\u1ebfu s\u1eed d\u1ee5ng \u0111ai n\u1ecbt b\u1ee5ng gi\u1ea3m m\u1ee1 c\u00f3 k\u00edch th\u01b0\u1edbc qu\u00e1 nh\u1ecf s\u1ebd d\u1eabn \u0111\u1ebfn \u0111eo \u0111ai kh\u00f4ng v\u1eeba. L\u1ef1c \u0111ai si\u1ebft qu\u00e1 ch\u1eb7t d\u1eabn \u0111\u1ebfn c\u1ea3m gi\u00e1c kh\u00f3 ch\u1ecbu, t\u1ee9c ng\u1ef1c. N\u1ebfu \u0111eo \u0111ai qu\u00e1 r\u1ed9ng, hi\u1ec7u qu\u1ea3 \u0111em l\u1ea1i s\u1ebd kh\u00f4ng cao.\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: N\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111ai n\u1ecbt b\u1ee5ng gi\u1ea3m m\u1ee1 \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng co d\u00e3n v\u00e0 \u0111\u00e0n h\u1ed3i t\u1ed1t. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, ch\u1ea5t li\u1ec7u c\u0169ng ph\u1ea3i c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng th\u1ea5m h\u00fat m\u1ed3 h\u00f4i t\u1ed1t. C\u00f3 nh\u01b0 v\u1eady, b\u1ea1n m\u1edbi c\u1ea3m th\u1ea5y tho\u1ea3i m\u00e1i, kh\u00f4ng b\u1ecb kh\u00f3 ch\u1ecbu khi \u0111eo \u0111ai.\n

- C\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng: S\u1eed d\u1ee5ng \u0111ai n\u1ecbt b\u1ee5ng gi\u1ea3m m\u1ee1 sai c\u00e1ch c\u00f3 th\u1ec3 \u0111em l\u1ea1i nh\u1eefng \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng kh\u00f4ng t\u1ed1t cho s\u1ee9c kh\u1ecfe c\u1ee7a c\u00e1c ch\u1ecb em.\n

+ Sau sinh 20 ng\u00e0y: S\u1eed d\u1ee5ng 1 ti\u1ebfng/ ng\u00e0y.\n

+ Sau sinh 3 th\u00e1ng: S\u1eed d\u1ee5ng 2 ti\u1ebfng/ ng\u00e0y.\n

+ Sau sinh 6 th\u00e1ng: S\u1eed d\u1ee5ng 4 \u2013 6 ti\u1ebfng/ ng\u00e0y.\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ebfn t\u1eeb c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u h\u00e0ng nh\u01b0: Ann Chery, Vedette, Fajas Bellas,... s\u1ebd mang l\u1ea1i cho b\u1ea1n hi\u1ec7u qu\u1ea3 t\u1ed1i \u01b0u nh\u1ea5t trong qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng.\n

- \u0110\u1eb7c \u0111i\u1ec3m: Latex c\u00f3 ngh\u0129a l\u00e0 cao su non - ch\u1ea5t li\u1ec7u co d\u00e3n \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ee9ng d\u1ee5ng trong nhi\u1ec1u l\u0129nh v\u1ef1c trong cu\u1ed9c s\u1ed1ng. Nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m gen n\u1ecbt b\u1ee5ng l\u00e0m t\u1eeb Latex \u0111\u1ec1u c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng si\u00eau \u0111\u00e0n h\u1ed3i v\u00e0 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n c\u1ef1c cao.\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Latex ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng tr\u00ean c\u01a1 ch\u1ebf \u0111\u1ecbnh h\u00ecnh v\u00e0 t\u00edch nhi\u1ec7t \u0111\u1ed1t m\u1ee1 gi\u00fap thu g\u1ecdn l\u1ea1i m\u1ee1 b\u1ee5ng, h\u00f4ng v\u00e0 c\u00e1c ph\u1ea7n ti\u1ebfp x\u00fac, t\u1ea1o n\u00ean v\u00f2ng eo nh\u1ecf nh\u1eafn. C\u01a1 ch\u1ebf \u0111\u1ecbnh h\u00ecnh c\u1ee7a gen n\u1ecbt b\u1ee5ng latex l\u00e0 t\u1eeb \u0111\u1ed9 si\u1ebft c\u1ee7a cao su non v\u00e0 x\u01b0\u01a1ng th\u00e9p d\u1ebbo d\u1ea1ng xo\u1eafn c\u00e1. T\u1eeb \u0111\u00f3, v\u1edbi \u0111\u1eb7c t\u00ednh ri\u00eang c\u1ee7a cao su non s\u1ebd gi\u00fap t\u00edch nhi\u1ec7t l\u01b0\u1ee3ng c\u01a1 th\u1ec3 l\u1ea1i. Ph\u1ea7n khung x\u01b0\u01a1ng th\u00e9p non c\u1ee7a Latex c\u00f3 th\u1ec3 \u00f4m v\u1eeba kh\u00edt c\u01a1 th\u1ec3, linh \u0111\u1ed9ng theo t\u1eebng uy\u1ec3n chuy\u1ec3n c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng. \n

- \u0110\u1eb7c \u0111i\u1ec3m: \u0110ai n\u1ecbt b\u1ee5ng qu\u1ea5n n\u00f3ng sinh nhi\u1ec7t l\u00e0 m\u1ed9t lo\u1ea1i \u0111ai massage b\u1ee5ng nhi\u1ec7t v\u1edbi kh\u1ea3 n\u0103ng sinh nhi\u1ec7t v\u00e0 t\u1eadp trung h\u01a1i n\u00f3ng t\u1ea1i c\u00e1c v\u00f9ng c\u1ea7n gi\u1ea3m b\u00e9o nh\u01b0 b\u1ee5ng, h\u00f4ng, c\u00e1nh tay, b\u1eafp ch\u00e2n\u2026 Ph\u1ea7n h\u01a1i n\u00f3ng n\u00e0y nhanh ch\u00f3ng t\u00e1c \u0111\u1ed9ng v\u00e0o c\u00e1c l\u1edbp m\u1ee1 khi\u1ebfn li\u00ean k\u1ebft c\u1ee7a ch\u00fang l\u1ecfng ra v\u00e0 b\u1ecb \u0111\u00e0o th\u1ea3i ra b\u00ean ngo\u00e0i c\u01a1 th\u1ec3 th\u00f4ng qua m\u1ed3 h\u00f4i ho\u1eb7c n\u01b0\u1edbc ti\u1ec3u.\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: \u0110ai qu\u1ea5n n\u00f3ng sinh nhi\u1ec7t t\u1eadp trung s\u1ee9c n\u00f3ng v\u00e0o nh\u1eefng v\u00f9ng c\u01a1 th\u1ec3 m\u00e0 b\u1ea1n mu\u1ed1n gi\u1ea3m c\u00e2n, gi\u00fap c\u00e1c m\u00f4 c\u01a1 gi\u00e3n n\u1edf ra m\u1ed9t c\u00e1ch t\u1ed1i \u0111a, gi\u00fap t\u0103ng c\u01b0\u1eddng trao \u0111\u1ed5i ch\u1ea5t \u0111\u1ec3 \u0111\u00e0o th\u1ea3i l\u01b0\u1ee3ng m\u1ee1 th\u1eeba b\u00ean trong c\u01a1 th\u1ec3 ra b\u00ean ngo\u00e0i. Ngo\u00e0i ra, \u0111ai n\u1ecbt b\u1ee5ng gi\u1ea3m m\u1ee1 n\u00e0y c\u00f2n t\u00e1c d\u1ee5ng l\u00e0m gi\u1ea3m \u0111\u1ed9c t\u1ed1 b\u00ean trong c\u01a1 th\u1ec3 t\u1eeb \u0111\u00f3 gi\u00fap da m\u1ecbn m\u00e0ng, kh\u1ecfe m\u1ea1nh h\u01a1n v\u00e0 gi\u1ea3m b\u1edbt c\u00e1c c\u01a1n \u0111au, c\u00e1c v\u1ebft b\u1ea7m t\u00edm tr\u00ean c\u01a1 th\u1ec3.\n

L\u01b0u \u00fd v\u1ec1 vi\u1ec7c gi\u1eb7t v\u00e0 v\u1ec7 sinh \u0111ai n\u1ecbt b\u1ee5ng

\n

- B\u1ea1n n\u00ean d\u00e0nh 1 ng\u00e0y trong tu\u1ea7n \u0111\u1ec3 v\u1ec7 sinh chi\u1ebfc \u0111ai gen c\u1ee7a m\u00ecnh. Khi gi\u1eb7t \u0111ai n\u1ecbt b\u1ee5ng, b\u1ea1n c\u1ea7n: \n

+ Gi\u1eb7t b\u1eb1ng tay\n

+ Gi\u1eb7t nh\u1eb9\n

+ D\u00f9ng s\u1eefa t\u1eafm\n

+ D\u00f9ng d\u1ebb m\u1ec1m \u0111\u1ec3 ch\u00e0 cho s\u1ea1ch\n

+ C\u1ea7m l\u00ean v\u00e0 b\u00f3p nh\u1eb9\n

+ Gi\u0169 nh\u1eb9 v\u1edbi n\u01b0\u1edbc\n

+ Ph\u01a1i n\u01a1i tho\u00e1ng gi\u00f3\n

- Kh\u00f4ng \u0111\u1ec3 \u00e1o ti\u1ebfp x\u00fac v\u1edbi thu\u1ed1c t\u1ea9y\n

- Kh\u00f4ng ng\u00e2m \u0111ai trong n\u01b0\u1edbc ho\u1eb7c x\u00e0 ph\u00f2ng trong th\u1eddi gian tr\u00ean 20 ph\u00fat\n

- Kh\u00f4ng v\u1eaft xo\u1eafn \u0111ai n\u1ecbt b\u1ee5ng\n

- Kh\u00f4ng ph\u01a1i \u0111ai d\u01b0\u1edbi \u00e1nh n\u1eafng tr\u1ef1c ti\u1ebfp\n

ePrice.vn l\u00e0 \u1ee9ng d\u1ee5ng mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam. ePrice.vn li\u00ean t\u1ee5c c\u1eadp nh\u1eadt th\u00f4ng tin cho t\u1eebng d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1eeb \u0111\u1ed3 gia d\u1ee5ng, thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed \u0111\u1ebfn m\u1ef9 ph\u1ea9m, qu\u1ea7n \u00e1o, trang s\u1ee9c, \u0111\u1ed3ng h\u1ed3, ph\u1ee5 ki\u1ec7n,... \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng. ePrice.vn c\u00f3 h\u00e0ng ng\u00e0n ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eadp nh\u1eadt h\u00e0ng ng\u00e0y. Giao h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed khi \u00e1p d\u1ee5ng m\u00e3 khuy\u1ebfn m\u00e3i. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, ePrice.vn t\u00edch h\u1ee3p nhi\u1ec1u ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c thanh to\u00e1n nh\u01b0 ti\u1ec1n m\u1eb7t, th\u1ebb t\u00edn d\u1ee5ng, th\u1ebb ATM hay v\u00ed \u0111i\u1ec7n t\u1eed,... gi\u00fap b\u1ea1n thanh to\u00e1n linh ho\u1ea1t. V\u1edbi c\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u00e1c v\u1eadn chuy\u1ec3n uy t\u00edn Viettel Post, Giao H\u00e0ng Ti\u1ebft Ki\u1ec7m, J&T Express, Giao H\u00e0ng Nhanh,... t\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u01a1n h\u00e0ng s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c giao \u0111\u1ebfn tay ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng m\u1ed9t c\u00e1ch ho\u00e0n h\u1ea3o nh\u1ea5t. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ho\u00e0n to\u00e0n y\u00ean t\u00e2m v\u1edbi ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i - tr\u1ea3 h\u00e0ng c\u1ee7a ePrice.vn Mall n\u1ebfu c\u00f3 b\u1ea5t k\u1ef3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 g\u00ec x\u1ea3y ra \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111\u01a1n h\u00e0ng c\u1ee7a b\u1ea1n. Mua \u0111ai n\u1ecbt b\u1ee5ng gi\u1ea3m m\u1ee1 ngay h\u00f4m nay \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng to\u00e0n b\u1ed9 \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u1ebfn t\u1eeb ePrice.vn. Mua h\u00e0ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, kh\u00f4ng lo v\u1ec1 gi\u00e1, h\u00e3y \u0111\u1ebfn ePrice.vn!"], "heading": ""}]

Xu hướng Đai nịt bụng, Quần tạo dáng sau sinh