Đầm maxi

Đầm maxi - Tất cả sản phẩm đầm maxi

[{"content": ["\u0110\u1ea7m maxi l\u00e0 hay c\u00f2n g\u1ecdi l\u00e0 v\u00e1y maxi l\u00e0 m\u1ed9t ki\u1ec3u \u00e1o d\u00e0i \u0111\u1ebfn h\u1ebft ph\u1ea7n ch\u00e2n v\u00e0 r\u1ed9ng v\u1edbi ch\u1ea5t li\u1ec7u m\u1ec1m m\u1ea1i nh\u1eb1m t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c tho\u1ea3i m\u00e1i cho ng\u01b0\u1eddi m\u1eb7c. \u0110\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t item c\u1ef1c k\u1ef3 d\u1ec5 t\u00ednh v\u1edbi m\u1ecdi d\u00e1ng ng\u01b0\u1eddi, nh\u1ea5t l\u00e0 m\u1ed7i d\u1ecbp h\u00e8 v\u1ec1 c\u00f9ng v\u1edbi \u0111\u00f3 l\u00e0 nh\u1eefng chuy\u1ebfn \u0111i ch\u01a1i, du d\u1ecbch, d\u1ea1o bi\u1ec3n. Maxi \u0111\u01b0\u1ee3c \u01b0a chu\u1ed9ng b\u1edfi n\u00f3 t\u00f4n l\u00ean v\u1ebb ng\u1ecdt ng\u00e0o, n\u1eef t\u00ednh v\u00e0 \u0111\u1ea7y quy\u1ebfn r\u0169 c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi m\u1eb7c. \n

B\u00ed quy\u1ebft ch\u1ecdn \u0111\u1ea7m maxi ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi d\u00e1ng ng\u01b0\u1eddi

\n- C\u00f4 n\u00e0ng ch\u00e2n ng\u1eafn: B\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn cho m\u00ecnh nh\u1eefng chi\u1ebfc v\u00e1y c\u1ed5 ch\u1eef V \u0111\u1ec3 t\u1ea1o s\u1ee9c ch\u00fa \u00fd c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ed1i di\u1ec7n v\u00e0o ph\u1ea7n th\u00e2n tr\u00ean. M\u1ed9t chi\u1ebfc v\u00e1y \u00f4m eo v\u1edbi h\u1ecda ti\u1ebft n\u1ed5i b\u1eadt \u1edf eo hay \u0111i\u1ec3m nh\u1ea5n b\u00e8o nh\u00fan s\u1ebd gi\u00fap v\u00f2ng 2 c\u1ee7a b\u1ea1n tr\u1edf th\u00e0nh \u0111i\u1ec3m nh\u1ea5n c\u0169ng nh\u01b0 t\u1ea1o \u0111\u01b0\u1eddng cong cho c\u01a1 th\u1ec3. V\u00e1y maxi c\u00f3 t\u00f4ng m\u00e0u ch\u1ee7 \u0111\u1ea1o l\u00e0 m\u00e0u n\u00e2u s\u1eadm, m\u00e0u \u0111en, hay m\u00e0u t\u00edm c\u0169ng s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n tho\u00e1t d\u00e1ng.\n- Th\u00e2n h\u00ecnh \u0111\u1ea7y \u0111\u1eb7n: V\u1edbi d\u00e1ng ng\u01b0\u1eddi n\u00e0y, th\u00ec m\u1ed9t chi\u1ebfc v\u00e1y maxi hoa th\u01b0a v\u00e0 m\u00e0u tr\u1ea7m s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c thanh m\u1ea3nh. Ho\u1eb7c b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn v\u00e1y c\u1ed5 ch\u1eef V, c\u00f3 \u0111ai th\u1eaft m\u00e0u t\u1ed1i \u1edf eo hay m\u1ed9t chi\u1ebfc th\u1eaft l\u01b0ng \u0111\u1ec3 t\u1ea1o \u0111i\u1ec3m nh\u1ea5n.\n- D\u00e1ng ng\u01b0\u1eddi cao, g\u1ea7y: \u0110\u1ec3 th\u00e2n h\u00ecnh m\u1ea3nh kh\u1ea3nh c\u1ee7a b\u1ea1n tr\u1edf n\u00ean n\u1eef t\u00ednh v\u00e0 m\u1ec1m m\u1ea1i h\u01a1n th\u00ec nh\u1eefng chi\u1ebfc v\u00e1y \u0111\u01b0\u1ee3c may \u0111i\u1ec7u \u0111\u00e0 c\u00f9ng b\u00e8o nh\u00fan, k\u1ebft h\u1ee3p nh\u1eefng ph\u1ee5 ki\u1ec7n xinh x\u1eafn s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n tr\u1edf n\u00ean c\u1ef1c k\u1ef3 duy\u00ean d\u00e1ng. C\u00e1c h\u1ecda ti\u1ebft n\u1ed5i b\u1eadt v\u1edbi m\u00e0u s\u1eafc t\u01b0\u01a1i s\u00e1ng c\u0169ng s\u1ebd l\u00e0 v\u0169 kh\u00ed khi\u1ebfn b\u1ea1n tr\u00f4ng t\u01b0\u01a1i m\u1edbi, tr\u00e0n \u0111\u1ea7y n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng v\u00e0 \u0103n gian \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t \u00edt c\u00e2n n\u1eb7ng \u0111\u00f3.

\n

\u0110\u1ea7m maxi

\n- Thi\u1ebft k\u1ebf: \u0110\u1ea7m th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf tr\u1ebb trung, \u0111\u01a1n gi\u1ea3n mang \u0111\u1ebfn s\u1ef1 m\u00e1t m\u1ebb, ph\u00f3ng kho\u00e1ng v\u00e0 tho\u1ea3i m\u00e1i t\u1ed1i \u0111a. C\u00f3 \u0111a d\u1ea1ng c\u00e1c ki\u1ec3u thi\u1ebft k\u1ebf, t\u1eeb ki\u1ec3u b\u1eb9t vai hay hai d\u00e2y tho\u1ea3i m\u00e1i cho \u0111\u1ebfn ki\u1ec3u \u0111\u1ea7m c\u00f3 th\u00eam h\u1ecda ti\u1ebft tr\u1ebb trung c\u1ef1c \u0111\u00e1ng y\u00eau nh\u01b0 hoa l\u00e1, s\u1ecdc ngang, s\u1ecdc d\u1ecdc,... v\u1edbi m\u00e0u s\u1eafc s\u1eb7c s\u1ee1 th\u00edch h\u1ee3p v\u1edbi ti\u1ebft m\u00f9a h\u00e8. Ngo\u00e0i ra c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1ea5n nh\u00e1 v\u00f9ng eo v\u1edbi nhi\u1ec1u h\u1ecda ti\u1ebft b\u1eaft m\u1eaft, kho\u00e9t c\u1ed5 s\u00e2u, c\u1ed5 V ho\u1eb7c tay d\u00e0i sang tr\u1ecdng. \n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: Ph\u1ea7n l\u1edbn \u0111\u1ea7m maxi \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c may t\u1eeb c\u00e1c ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u01b0 voan, l\u1ee5a, c\u00e1t hoa x\u00f4 m\u1ec1m, ho\u1eb7c lanh (linen), \u0111\u1ec3 lu\u00f4n t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c tho\u00e1ng m\u00e1t, tho\u1ea3i m\u00e1i, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t trong m\u00f9a h\u00e8 oi n\u00f3ng. M\u1ed9t s\u1ed1 m\u1eabu maxi c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf nhi\u1ec1u ki\u1ec3u c\u00e1ch, sang tr\u1ecdng, ch\u1ea5t li\u1ec7u v\u1ea3i ren ho\u1eb7c voan m\u1ec1m v\u1edbi nhi\u1ec1u m\u00e0u t\u01b0\u01a1i t\u1eafn, n\u1ed5i tr\u1ed9i.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Cirino, KBfashion, Amun\u2026.

\n

Mua \u0111\u1ea7m maxi gi\u00e1 t\u1ed1t t\u1ea1i ePrice.vn

\nV\u1edbi chi\u1ebfc \u0111\u1ea7m maxi n\u00e0y, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 m\u1eb7c b\u1ea5t k\u00ec n\u01a1i \u0111\u00e2u t\u1eeb du l\u1ecbch, d\u00e3 ngo\u1ea1i, vui ch\u01a1i hay s\u1ef1 ki\u1ec7n, ti\u1ec7c quan tr\u1ecdng v\u00ec n\u00f3 t\u00f4n d\u00e1ng b\u1ea1n th\u00eam tr\u1ebb trung v\u00e0 \u0111\u00e1ng y\u00eau. Tr\u00ean k\u00eanh mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn ePrice.vn hi\u1ec7n nay ph\u00e2n ph\u1ed1i r\u1ea5t nhi\u1ec1u s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ea7m maxi ch\u00ednh h\u00e3ng t\u1eeb nhi\u1ec1u th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i ti\u1ebfng uy t\u00edn tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng v\u1edbi gi\u00e1 c\u1ea3 ph\u1ea3i ch\u0103ng, h\u1ea5p d\u1eabn. Ch\u1ec9 c\u1ea7n click chu\u1ed9t v\u00e0i b\u01b0\u1edbc l\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c giao \u0111\u1ebfn t\u1eadn c\u1eeda nh\u00e0, c\u00f2n ch\u1ea7n ch\u1eeb g\u00ec m\u00e0 kh\u00f4ng mau kh\u00e1m ph\u00e1 ngay th\u00f4i!

\n\n\n\n\n"], "heading": "\u0110\u1ea6M MAXI - T\u00d4N V\u1eba \u0110\u1eb8P N\u1eee T\u00cdNH, QUY\u1ebeN R\u0168 CHO N\u00c0NG"}]

Xu hướng Đầm maxi