Kính mát nữ

Kính mát nữ - Tất cả sản phẩm Kính mát nữ
3.341 sản phẩm
Trang 1/70

[{"content": ["

K\u00ednh th\u1eddi trang nam \u2013 L\u1ecbch l\u00e3m c\u00f9ng phong c\u00e1ch sang tr\u1ecdng

\nK\u00ednh m\u00e1t l\u00e0 m\u1ed9t ph\u1ee5 ki\u1ec7n th\u1eddi trang kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu \u0111\u1ed1i v\u1edbi m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi. \u0110\u1ed1i v\u1edbi ph\u00e1i m\u1ea1nh, k\u00ednh m\u00e1t kh\u00f4ng ch\u1ec9 gi\u00fap h\u1ea1n ch\u1ebf tia UV ti\u1ebfp x\u00fac v\u00e0o m\u1eaft khi \u0111i d\u01b0\u1edbi n\u1eafng, m\u00e0 c\u00f2n t\u1ea1o n\u00ean s\u1ef1 sang tr\u1ecdng v\u00e0 l\u1ecbch l\u00e3m khi di\u1ec7n c\u00f9ng c\u00e1c b\u1ed9 vest. K\u00ednh m\u00e1t nam hi\u1ec7n nay \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e2n ph\u1ed1i v\u1edbi r\u1ea5t nhi\u1ec1u m\u1eabu m\u00e3 \u0111\u1eb9p v\u00e0 h\u1ea5p d\u1eabn mang nhi\u1ec1u phong c\u00e1ch t\u1eeb H\u00e0n Qu\u1ed1c \u0111\u1ebfn ch\u00e2u u. H\u00e3y truy c\u1eadp ePrice.vn \u0111\u1ec3 c\u00f3 cho m\u00ecnh m\u1ed9t chi\u1ebfc k\u00ednh m\u00e1t ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 h\u1ee3p l\u00fd.

\n

Ti\u00eau ch\u00ed l\u1ef1a ch\u1ecdn k\u00ednh m\u00e1t th\u1eddi trang ph\u00f9 h\u1ee3p

\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: \u0110\u00e2y l\u00e0 y\u1ebfu t\u1ed1 c\u1ea7n thi\u1ebft khi ch\u1ecdn m\u1ed9t chi\u1ebfc m\u1eaft k\u00ednh, nh\u1eefng chi\u1ebfc k\u00ednh c\u00f3 g\u1ecdng nh\u1ef1a d\u00e0y, d\u1ebbo v\u00e0 kim lo\u1ea1i. \u0110\u1ed1i v\u1edbi nh\u1eefng ch\u00e0ng trai c\u00e1 t\u00ednh, c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn k\u00ednh g\u1ecdng nh\u1ef1a v\u00ec h\u1ee3p th\u1eddi trang v\u00e0 sang tr\u1ecdng. Ri\u00eang nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi c\u00f3 xu h\u01b0\u1edbng \u01b0a chu\u1ed9ng s\u1ef1 trang nh\u00e3 v\u00e0 \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, th\u00ec chi\u1ebfc k\u00ednh m\u00e1t g\u1ecdng kim lo\u1ea1i s\u1ebd l\u00e0 s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn t\u1ed1t nh\u1ea5t. \u0110\u1ed1i v\u1edbi tr\u00f2ng k\u00ednh, b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng lo\u1ea1i tr\u00f2ng nh\u1ef1a c\u00f3 l\u1edbp ph\u1ee7 ch\u1ed1ng tia UV tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u00e0o m\u1eaft.\n- Khu\u00f4n m\u1eb7t: Khi ch\u1ecdn k\u00ednh kh\u00f4ng th\u1ec3 kh\u00f4ng nh\u1eafc \u0111\u1ebfn t\u1ec9 l\u1ec7 khu\u00f4n m\u1eb7t. V\u1edbi nh\u1eefng g\u01b0\u01a1ng m\u1eb7t ch\u1eef \u0111i\u1ec1n, nh\u1eefng form k\u00ednh tr\u00f2n hay oval s\u1ebd l\u00e0m cho g\u01b0\u01a1ng m\u1eb7t b\u1edbt g\u00f3c c\u1ea1nh h\u01a1n, c\u00f2n nh\u1eefng g\u01b0\u01a1ng m\u1eb7t tr\u00f2n, b\u1ea7u b\u0129nh th\u00ec n\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng m\u1eabu k\u00ednh c\u01a1 b\u1ea3n h\u00ecnh vu\u00f4ng, hay h\u00ecnh ch\u1eef nh\u1eadt..., gi\u00fap cho g\u01b0\u01a1ng m\u1eb7t tr\u1edf n\u00ean thon g\u1ecdn.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u \u0111i \u0111\u1ea7u trong l\u0129nh v\u1ef1c th\u1eddi trang k\u00ednh m\u00e1t n\u00e0y m\u00e0 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 tham kh\u1ea3o nh\u01b0: Oliver Peoples, Cast Eyewear, Zanzan, Gentle Monster\u2026

\n

K\u00ednh g\u1ecdng kim lo\u1ea1i

\n- S\u1ea3n ph\u1ea9m: K\u00ednh c\u1eadn g\u1ecdng kim lo\u1ea1i H\u00e0n, K\u00ednh m\u00e1t g\u1ecdng kim lo\u1ea1i ch\u1ed1ng tia UV\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: G\u1ecdng kim lo\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng h\u1ee3p kim cao c\u1ea5p, kh\u00f4ng g\u1ec9, v\u1edbi tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng nh\u1eb9 v\u00e0 b\u1ec1n b\u1ec9. C\u00e1c ch\u1ea5t li\u1ec7u quen thu\u1ed9c nh\u01b0 nh\u00f4m, Stainless Steel, titanium,... l\u00e0m cho chi\u1ebfc k\u00ednh th\u00eam th\u1eddi trang v\u00e0 sang tr\u1ecdng khi ph\u1ed1i h\u1ee3p chung v\u1edbi qu\u1ea7n jean hay \u00e1o thun.\n- Thi\u1ebft k\u1ebf: C\u00e1c d\u00f2ng k\u00ednh kim lo\u1ea1i kh\u00f4ng c\u00f2n th\u00f4 v\u00e0 n\u1eb7ng nh\u01b0 tr\u01b0\u1edbc n\u1eefa m\u00e0 n\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea3i ti\u1ebfn b\u1eb1ng ch\u1ea5t li\u1ec7u kim lo\u1ea1i m\u1ea3nh nh\u1ecf v\u00e0 si\u00eau nh\u1eb9 \u0111em l\u1ea1i c\u1ea3m gi\u00e1c tho\u1ea3i m\u00e1i cho ng\u01b0\u1eddi \u0111eo.\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: K\u00ednh m\u00e1t g\u1ecdng kim lo\u1ea1i v\u1eeba gi\u00fap b\u1ea3o v\u1ec7 m\u1eaft tr\u00e1nh tia c\u1ef1c t\u00edm t\u1eeb \u00e1nh n\u1eafng m\u1eb7t tr\u1eddi m\u00e0 c\u00f2n gi\u00fap cho c\u00e1c ch\u00e0ng trai, qu\u00fd \u00f4ng tr\u1edf n\u00ean sang tr\u1ecdng v\u00e0 l\u1ecbch l\u00e3m h\u01a1n trong m\u1eaft ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ed1i di\u1ec7n.\n- M\u00e0u s\u1eafc: C\u00e1c gam m\u00e0u c\u00e1 t\u00ednh nh\u01b0 \u0111en, v\u00e0ng \u0111\u1ed3ng hay x\u00e1m tro l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng m\u00e0u s\u1eafc \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e1i m\u1ea1nh \u01b0a chu\u1ed9ng b\u1edfi s\u1ef1 m\u1ea1nh m\u1ebd v\u00e0 sang tr\u1ecdng.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u k\u00ednh m\u00e1t n\u1ed5i ti\u1ebfng \u0111\u00e1p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u c\u1ee7a b\u1ea1n nh\u01b0: Fendi, Tom Ford, Thom Browne,...

\n

K\u00ednh m\u00e1t g\u1ecdng nh\u1ef1a

\n- S\u1ea3n ph\u1ea9m: K\u00ednh g\u1ecdng nh\u1ef1a cao c\u1ea5p Dior, K\u00ednh g\u1ecdng nh\u1ef1a H\u00e0n Qu\u1ed1c,...\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: K\u00ednh m\u00e1t g\u1ecdng nh\u1ef1a \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u1ef1a d\u1ebbo cao c\u1ea5p v\u00f4 \u0111\u1ecbnh h\u00ecnh PEI, h\u1ea1n ch\u1ebf r\u01a1i g\u00e3y. Ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u1ef1a d\u1ebbo, m\u1ecfng nh\u1eb9, b\u1ec1n b\u1ec9 theo th\u1eddi gian. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, g\u1ecdng k\u00ednh \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u1ee7 m\u1ed9t l\u1edbp nano ch\u1ed1ng tr\u1ea7y hi\u1ec7u qu\u1ea3. Mang \u0111\u1ebfn m\u1ed9t tr\u1ea3i nghi\u1ec7m s\u1ea3n ph\u1ea9m tuy\u1ec7t v\u1eddi cho ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng.\n- Thi\u1ebft k\u1ebf: G\u1ecdng k\u00ednh \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf m\u1ecfng 2 b\u00ean, kh\u00f4ng g\u00e2y c\u1ea3m gi\u00e1c kh\u00f3 ch\u1ecbu khi s\u1eed d\u1ee5ng. Ngo\u00e0i ra, v\u1edbi thi\u1ebft k\u1ebf hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i theo phong c\u00e1ch H\u00e0n Qu\u1ed1c, k\u00ednh m\u00e1t nam g\u1ecdng nh\u1ef1a s\u1ebd l\u00e0 l\u1ef1a ch\u1ecdn tuy\u1ec7t v\u1eddi cho nh\u1eefng t\u00edn \u0111\u1ed3 y\u00eau th\u00edch th\u1eddi trang thanh l\u1ecbch v\u00e0 c\u00e1 t\u00ednh.\n- M\u00e0u s\u1eafc: M\u00e0u s\u1eafc trang nh\u00e3 nh\u01b0 xanh \u0111en, v\u00e0ng \u0111\u1ed3ng, \u0111en n\u00e2u..., th\u00edch h\u1ee3p cho ph\u00e1i m\u1ea1nh y\u00eau th\u00edch th\u1eddi trang phong c\u00e1ch l\u1ecbch l\u00e3m.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Gucci, Dior, Prada,...

\n

Mua k\u00ednh m\u00e1t th\u1eddi trang gi\u00e1 t\u1ed1t t\u1ea1i ePrice.vn

\nKhi mua s\u1eafm v\u1edbi ePrice.vn, b\u1ea1n s\u1ebd c\u00f3 c\u01a1 h\u1ed9i ch\u1ecdn l\u1ef1a th\u1eadt nhi\u1ec1u lo\u1ea1i k\u00ednh m\u00e1t nam s\u00e0nh \u0111i\u1ec7u. Ngo\u00e0i ra, qu\u00fd kh\u00e1ch c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ed7 tr\u1ee3 d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 h\u00e0ng v\u1edbi c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1eeb ePrice.vn Mall. C\u00e1c h\u00ecnh th\u1ee9c thanh to\u00e1n \u0111a d\u1ea1ng t\u1eeb ti\u1ec1n m\u1eb7t \u0111\u1ebfn th\u1ebb ng\u00e2n h\u00e0ng, ePrice.vn t\u1ef1 h\u00e0o l\u00e0 trang web mua h\u00e0ng online ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u1edbi nhi\u1ec1u m\u1ee9c gi\u00e1 \u01b0u \u0111\u00e3i m\u00e0 nh\u1eefng t\u00edn \u0111\u1ed3 mua s\u1eafm kh\u00f4ng th\u1ec3 b\u1ecf l\u1ee1. Truy c\u1eadp ngay ePrice.vn \u0111\u1ec3 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn nh\u00e9!

"], "heading": ""}]

Xu hướng Kính mát nữ