Quà tặng trang trí khác

Quà tặng trang trí khác - Tất cả sản phẩm Quà tặng trang trí khác
4.645 sản phẩm
Trang 1/97

[{"content": ["Qu\u00e0 t\u1eb7ng l\u01b0u ni\u1ec7m l\u00e0 m\u1ed9t m\u00f3n \u0111\u1ed3 kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu \u0111\u1ec3 l\u01b0u gi\u1eef l\u1ea1i nh\u1eefng k\u1ec9 ni\u1ec7m \u0111\u1eb9p, nh\u1eefng t\u00ecnh c\u1ea3m ch\u00e2n th\u00e0nh nh\u1ea5t c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi t\u1eb7ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadn. Th\u1ebf nh\u01b0ng \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t m\u00f3n qu\u00e0 ph\u00f9 h\u1ee3p v\u00e0 \u00fd ngh\u0129a kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 chuy\u1ec7n d\u1ec5 d\u00e0ng. Ch\u00ednh v\u00ec th\u1ebf m\u00e0 vi\u1ec7c ch\u1ecdn m\u1ed9t m\u00f3n qu\u00e0 t\u1eb7ng l\u01b0u ni\u1ec7m \u00fd ngh\u0129a v\u00e0 ph\u00f9 h\u1ee3p ch\u00ednh l\u00e0 y\u1ebfu t\u1ed1 quan tr\u1ecdng h\u01a1n t\u1ea5t c\u1ea3.\r\n

C\u00e1ch ch\u1ecdn qu\u00e0 l\u01b0u ni\u1ec7m th\u00edch h\u1ee3p, \u00fd ngh\u0129a

\r\n- \u0110\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eb7ng: B\u1ea1n c\u1ea7n n\u1eafm b\u1eaft \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1edf th\u00edch c\u1ee7a \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadn l\u00e0 g\u00ec \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c qu\u00e0 ph\u00f9 h\u1ee3p. T\u1eb7ng qu\u00e0 cho ng\u01b0\u1eddi th\u00e2n hay nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn tu\u1ed5i b\u1ea1n c\u1ea7n t\u1ecf th\u00e1i \u0111\u1ed9 tr\u00e2n tr\u1ecdng, bi\u1ebft \u01a1n v\u00e0 \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn tu\u1ed5i th\u00edch nh\u1eefng m\u00f3n qu\u00e0 mang t\u00ednh ho\u00e0i ni\u1ec7m. Ch\u1ecdn qu\u00e0 t\u1eb7ng l\u01b0u ni\u1ec7m cho th\u1ea7y c\u00f4, b\u1ea1n ph\u1ea3i l\u01b0u \u00fd m\u1ed9t \u0111i\u1ec3m quan tr\u1ecdng \u0111\u00f3 l\u00e0 m\u00f3n qu\u00e0 ph\u1ea3i mang \u00fd ngh\u0129a tr\u00e2n tr\u1ecdng, l\u1eddi c\u1ea3m \u01a1n ch\u00e2n th\u00e0nh. C\u00f2n nh\u1eefng m\u00f3n qu\u00e0 nh\u1ecf nh\u1ecf xinh xinh s\u1ebd r\u1ea5t ph\u00f9 h\u1ee3p \u0111\u1ec3 t\u1eb7ng cho ng\u01b0\u1eddi con g\u00e1i b\u1ea1n th\u01b0\u01a1ng y\u00eau.\r\n- \u0110\u1ecba ch\u1ec9 mua: B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 t\u00ecm mua qu\u00e0 l\u01b0u ni\u1ec7m t\u1ea1i c\u00e1c nh\u00e0 s\u00e1ch n\u1ed5i ti\u1ebfng, c\u00f3 uy t\u00edn tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng nh\u01b0 nh\u00e0 s\u00e1ch Kim \u0110\u1ed3ng, Ph\u01b0\u01a1ng Nam, Nh\u00e3 Nam... Ho\u1eb7c \u0111\u1ec3 ti\u1ec7n l\u1ee3i v\u00e0 nhanh ch\u00f3ng mua \u0111\u01b0\u1ee3c m\u00f3n qu\u00e0 ph\u00f9 h\u1ee3p m\u00e0 kh\u00f4ng t\u1ed1n nhi\u1ec1u th\u1eddi gian, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 mua ngay t\u1ea1i c\u00e1c trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed nh\u01b0 ePrice.vn.

\r\n

M\u00f3c kh\u00f3a

\r\n- Thi\u1ebft k\u1ebf: M\u00f3c kh\u00f3a \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf t\u1ec9 m\u1ec9 v\u00e0 tinh x\u1ea3o, v\u1edbi ki\u1ec3u d\u00e1ng qu\u00fd ph\u00e1i v\u00e0 sang tr\u1ecdng, n\u1ed5i b\u1eadt v\u1edbi m\u00e0u s\u1eafc t\u01b0\u01a1i s\u00e1ng, ng\u1ed9 ngh\u0129nh. M\u00f3c c\u00f3 k\u00edch th\u01b0\u1edbc v\u1eeba v\u1eb7n, nh\u1ecf g\u1ecdn \u0111\u1ec3 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 mang theo d\u1ec5 d\u00e0ng. S\u1ea3n ph\u1ea9m n\u1ed5i b\u1eadt nh\u01b0 m\u00f3c kh\u00f3a b\u00fap b\u00ea, m\u00f3c kh\u00f3a b\u00f4ng, m\u00f3c kh\u00f3a l\u1ecd \u0111i\u1ec1u \u01b0\u1edbc, m\u00f3c kh\u00f3a g\u1ea5u brown,...\r\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: \u0110\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u1ef1a, g\u1ed1m, \u0111\u1ea5t s\u00e9t, b\u00f4ng,... kh\u00f4ng ch\u1ee9a ch\u1ea5t BPA g\u00e2y \u0111\u1ed9c h\u1ea1i, tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i an to\u00e0n. Nh\u1eefng chi\u1ebfc m\u00f3c kh\u00f3a n\u00e0y ch\u1ee7 y\u1ebfu \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng tay, khoen kh\u00f3a h\u1ee3p kim xi m\u1ea1, ch\u1ed1ng hoen g\u1ec9.

\r\n

H\u1ed9p qu\u00e0 t\u1eb7ng

\r\n- Thi\u1ebft k\u1ebf: S\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi v\u1ebb ngo\u00e0i b\u1eaft m\u1eaft v\u1edbi nhi\u1ec1u h\u00ecnh d\u1ea1ng kh\u00e1c nhau h\u00ecnh vu\u00f4ng, h\u00ecnh tr\u00f2n, tr\u00e1i tim. M\u00e0u s\u1eafc h\u1ed9p n\u1ed5i b\u1eadt v\u1edbi m\u1ed9t s\u1ed1 h\u1ecda ti\u1ebft \u0111\u00ednh k\u00e8m nh\u01b0 n\u01a1, ruy b\u0103ng... M\u1ed9t s\u1ed1 h\u1ed9p sang tr\u1ecdng d\u00e0nh cho c\u1ea5p tr\u00ean c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c d\u00e1t m\u1ed9t l\u1edbp v\u00e0ng, t\u1ec9 m\u1ec9 \u0111\u1ebfn t\u1eebng chi ti\u1ebft.\r\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: S\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u gi\u1ea5y cao c\u1ea5p, c\u1ee9ng c\u00e1p v\u1edbi \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao nh\u01b0: H\u1ed9p qu\u00e0 t\u1eb7ng Yidong, h\u1ed9p qu\u00e0 t\u1eb7ng Mini Melissa, h\u1ed9p qu\u00e0 t\u1eb7ng Love You,\u2026

\r\n

Mua ngay qu\u00e0 t\u1eb7ng l\u01b0u ni\u1ec7m t\u1ea1i ePrice.vn

\r\nMua s\u1eafm online \u0111\u00e3 tr\u1edf n\u00ean ph\u1ed5 bi\u1ebfn v\u00e0 th\u00f4ng d\u1ee5ng trong cu\u1ed9c s\u1ed1ng ng\u00e0y nay. ePrice.vn b\u00ean c\u1ea1nh cung c\u1ea5p \u0111a d\u1ea1ng m\u1eabu m\u00e3 cho b\u1ea1n l\u1ef1a ch\u1ecdn c\u00f2n \u0111\u01b0a ra nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh v\u00e0 ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t c\u1ee7a m\u00ecnh c\u00f9ng c\u00e1c \u01b0u \u0111\u00e3i gi\u1ea3m gi\u00e1 c\u1ef1c t\u1ed1t. H\u01a1n n\u1eefa ph\u1ea3i k\u1ec3 \u0111\u1ebfn ti\u1ec7n \u00edch giao h\u00e0ng to\u00e0n qu\u1ed1c, thanh to\u00e1n tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u00e0 \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 theo quy \u0111\u1ecbnh khi \u0111\u1eb7t mua t\u1ea1i ePrice.vn Mall. C\u00f9ng MUA t\u1ea1i ePrice.vn ngay h\u00f4m nay.

\r\n"], "heading": "QU\u00c0 L\u01afU NI\u1ec6M - L\u01afU GI\u1eee NH\u1eeeNG T\u00ccNH C\u1ea2M CH\u00c2N TH\u00c0NH"}]

Xu hướng Quà tặng trang trí khác