VINONG SINH HỌC ĐỨC BÌNH (29)


VINONG SINH HỌC ĐỨC BÌNH - CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI CÁC DÒNG CHẾ PHẨM SINH HỌC – CHẾ PHẨM VI SINH

CHẾ PHẨM EM, CHẾ PHẨM SINH HỌC EM GỐC, EM1, EM2, EM5, EM BOKASHI, EM CHUỐI, EM TRẦU …
CHẾ PHẨM VI SINH EM – EMIC
MEN KHỬ MÙI HÔI CHUỒNG GÀ
KHỬ MÙI HÔI CHUỒNG LỢN EMZEO
KHỬ MÙI HÔI CHẤT THẢI HỮU CƠ EMZEO
CHẾ PHẨM VI SINH LÀM ĐỆM LÓT SINH HỌC
CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC
Website: https://vinong.net/
FB: https://www.facebook.com/vinong.net/
29 sản phẩm