Bộ quần áo ngủ

Bộ quần áo ngủ - Tất cả sản phẩm Bộ quần áo ngủ
14.941 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["

Ph\u1ee5 n\u1eef hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i \u0111\u1eb9p b\u1ea5t k\u1ec3 m\u1ecdi l\u00fac m\u1ecdi n\u01a1i. L\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng b\u1ed9 \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 \u0111\u1eb9p mang \u0111\u1ebfn cho b\u1ea1n c\u1ea3m gi\u00e1c tho\u1ea3i m\u00e1i khi \u1edf nh\u00e0. D\u00f9 c\u00f3 b\u1eadn r\u1ed9n \u0111\u1ebfn \u0111\u00e2u \u0111i ch\u0103ng n\u1eefa, b\u1ea1n v\u1eabn n\u00ean ch\u0103m s\u00f3c cho b\u1ea3n th\u00e2n m\u00ecnh, s\u1eafm nh\u1eefng m\u1eabu \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef \u0111\u1eb9p, ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi m\u00ecnh. B\u1ed9 ng\u1ee7 n\u1eef m\u1eb7c nh\u00e0 \u0111\u1eb9p kh\u00f4ng ch\u1ec9 gi\u00fap b\u1ea1n tho\u1ea3i m\u00e1i m\u00e0 c\u00f2n tr\u1edf n\u00ean nh\u00e3 nh\u1eb7n, g\u1ecdn g\u00e0ng trong m\u1eaft ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ed1i di\u1ec7n. N\u1ebfu nh\u01b0 b\u1ea1n v\u1eabn ch\u01b0a l\u1ef1a ch\u1ecdn m\u1eabu \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef ph\u00f9 h\u1ee3p, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 tham kh\u1ea3o t\u1ea1i ePrice.vn. T\u1ea1i ePrice.vn, ch\u00fang t\u00f4i s\u1edf h\u1eefu r\u1ea5t nhi\u1ec1u m\u1eabu \u0111\u1ed3 b\u1ed9 n\u1eef, \u0111a d\u1ea1ng m\u1eabu m\u00e3 v\u00e0 m\u1ee9c gi\u00e1 gi\u00fap b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi m\u00ecnh.\r\n

- Ki\u1ec3u d\u00e1ng: Khi mua \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef, b\u1ea1n n\u00ean suy ngh\u0129 ki\u1ec3u d\u00e1ng qu\u1ea7n \u00e1o ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi h\u00ecnh th\u1ec3 gi\u00fap c\u01a1 th\u1ec3 t\u1ecfa s\u00e1ng nh\u1ea5t. Hi\u1ec7n t\u1ea1i, tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng c\u00f3 kh\u00e1 nhi\u1ec1u ki\u1ec3u \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef m\u1eb7c nh\u00e0 cho b\u1ea1n l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u01b0 \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 pijama, \u00e1o cho\u00e0ng l\u1ee5a, v\u00e1y ng\u1ee7 hai d\u00e2y, v\u00e1y ng\u1ee7 s\u01a1 mi,...\r\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: \u0110i\u1ec1u quan tr\u1ecdng nh\u1ea5t quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh \u0111\u1ebfn s\u1ef1 tho\u1ea3i m\u00e1i c\u1ee7a gi\u1ea5c ng\u1ee7 \u0111\u00f3 ch\u00ednh l\u00e0 ch\u1ea5t li\u1ec7u. Nh\u1eefng ch\u1ea5t li\u1ec7u th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u1ec3 may \u0111\u1ed3 b\u1ed9 ng\u1ee7 m\u1eb7c nh\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 k\u1ec3 \u0111\u1ebfn nh\u01b0 phi l\u1ee5a, thun l\u01b0\u1edbi, l\u1ee5a, satin,.. M\u1ed7i ch\u1ea5t li\u1ec7u c\u00f3 m\u1ed7i t\u00ednh n\u0103ng kh\u00e1c nhau t\u00f9y v\u00e0o nhu c\u1ea7u c\u1ee7a b\u1ea1n. \r\n

- K\u00edch c\u1ee1: B\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef m\u1eb7c nh\u00e0 theo size qu\u1ea7n \u00e1o c\u1ee7a b\u1ea1n \u0111\u1ec3 c\u01a1 th\u1ec3 th\u1ea5y tho\u1ea3i m\u00e1i nh\u1ea5t. Kh\u00f4ng n\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef qu\u00e1 r\u1ed9ng v\u00ec \u0111i\u1ec1u n\u00e0y s\u1ebd kh\u00e1 b\u1ea5t ti\u1ec7n cho b\u1ea1n khi di chuy\u1ec3n, tr\u1edf n\u00ean lu\u1ed9m thu\u1ed9m k\u00e9m xinh trong m\u1eaft ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ed1i di\u1ec7n. \r\n

- M\u00e0u s\u1eafc: B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn nh\u1eefng \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef \u0111\u01a1n s\u1eafc, c\u00f3 h\u1ecda ti\u1ebft nh\u1eb9 nh\u00e0ng t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c sang tr\u1ecdng, thanh l\u1ecbch. Ho\u1eb7c b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn nh\u1eefng chi\u1ebfc v\u00e1y ng\u1ee7 gam m\u00e0u m\u1ea1nh nh\u01b0 \u0111\u1ecf, cam, xanh ng\u1ecdc, \u0111\u1ecf \u0111en, \u2026 \u0111\u1ec3 gi\u00fap b\u1ea1n tr\u1edf n\u00ean quy\u1ebfn r\u0169, n\u00f3ng b\u1ecfng.\r\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: V\u00e1y ng\u1ee7 big size cao c\u1ea5p, v\u00e1y ng\u1ee7 sexy ren m\u1ecfng, \u0111\u1ea7m ng\u1ee7 ph\u1ed1i ren hoa thi\u1ebft k\u1ebf quy\u1ebfn r\u0169,...\r\n

- Thi\u1ebft k\u1ebf: V\u00e1y ng\u1ee7 \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf 2 d\u00e2y gi\u00fap b\u1ea1n t\u1ef1 tin v\u1ebb \u0111\u1eb9p c\u1ee7a b\u1edd vai quy\u1ebfn r\u0169 v\u00e0 t\u00f4n l\u00ean v\u1ebb \u0111\u1eb9p v\u00f2ng 1 c\u1ee7a b\u1ea1n. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, nh\u1eefng chi\u1ebfc v\u00e1y ng\u1ee7 c\u00f3 s\u1ef1 g\u00f3p m\u1eaft c\u1ee7a ren ho\u1eb7c ki\u1ec3u c\u1ed5 s\u00e2u g\u1ee3i c\u1ea3m mang \u0111\u1ebfn v\u1ebb \u0111\u1eb9p quy\u1ebfn r\u0169 cho n\u00e0ng. \r\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: \u0110\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef n\u00e0y th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m ch\u1ea5t li\u1ec7u l\u1ee5a cao c\u1ea5p \u0111\u1ec3 t\u00f4n n\u00ean s\u1ef1 quy\u1ebfn r\u0169, sang tr\u1ecdng. V\u00ec l\u1ee5a th\u01b0\u1eddng c\u00f3 m\u00e0u s\u1eafc t\u01b0\u01a1i, \u0111\u1ed9 b\u00f3ng, kh\u00f4ng b\u1ecb nh\u0103n khi m\u1eb7c v\u00e0 th\u1ea5m h\u00fat m\u1ed3 h\u00f4i t\u1ed1t. \r\n

- M\u00e0u s\u1eafc: V\u00e1y ng\u1ee7 n\u1eef c\u00f3 \u0111a d\u1ea1ng m\u00e0u s\u1eafc m\u00e0 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u01b0 \u0111\u1ecf, \u0111en, tr\u1eafng, t\u00edm, h\u1ed3ng, v\u00e0ng nh\u1ea1t,...\r\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: \u0110\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef pijama l\u1ee5a cao c\u1ea5p vi\u1ec1n ren, b\u1ed9 \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 pijama caro c\u1ed9c tay th\u00f4 si\u00eau m\u00e1t, \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef pijama Kate Th\u00e1i qu\u1ea7n d\u00e0i - v\u1ecbt v\u00e0ng,...\r\n

- Thi\u1ebft k\u1ebf: \u0110\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef pijama th\u01b0\u1eddng c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, t\u1ea1o n\u00ean phong c\u00e1ch tr\u1ebb trung, n\u0103ng \u0111\u1ed9ng cho b\u1ea1n. Nhi\u1ec1u m\u1eabu \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi nhi\u1ec1u h\u1ecda ti\u1ebft ho\u1ea1t h\u00ecnh d\u1ec5 th\u01b0\u01a1ng, tr\u01a1n b\u00f3ng, caro, \u0111\u00e1m m\u00e2y,...\r\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: \u0110\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef pijama \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb nhi\u1ec1u ch\u1ea5t li\u1ec7u kh\u00e1c nhau, t\u00f9y theo nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e0 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn. V\u00ed d\u1ee5 v\u1ea3i cotton cao c\u1ea5p th\u01b0\u1eddng c\u1ef1c th\u00f4ng tho\u00e1ng, kate Th\u00e1i th\u00ec m\u1ec1m m\u1ecbn, c\u00f2n l\u1ee5a th\u00ec th\u1ea5m h\u00fat m\u1ed3 h\u00f4i t\u1ed1t,...\r\n

- M\u00e0u s\u1eafc: C\u00f3 kh\u00e1 nhi\u1ec1u m\u00e0u s\u1eafc \u0111\u1ec3 b\u1ea1n l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u01b0 v\u00e0ng, xanh than, n\u00e2u h\u1ecda ti\u1ebft g\u1ea5u brown, h\u1ed3ng h\u1ecda ti\u1ebft \u0111\u00e1m m\u00e2y,...\r\n

- \u0110\u1ed1i v\u1edbi v\u00e1y ng\u1ee7, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 ch\u1ea5t li\u1ec7u l\u1ee5a th\u00ec b\u1ea1n n\u00ean gi\u1eb7t ch\u00fang b\u1eb1ng tay m\u00e0 kh\u00f4ng n\u00ean cho v\u00e0o m\u00e1y gi\u1eb7t. V\u00ec nh\u1eefng b\u1ed9 \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef b\u1eb1ng l\u1ee5a kh\u00e1 m\u1ecfng, kh\u00f4ng c\u1ea9n th\u1eadn c\u00f3 th\u1ec3 b\u1ecb r\u00e1ch.\r\n

- V\u1edbi nh\u1eefng \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef m\u1eb7c nh\u00e0 b\u1ea1n ch\u1ec9 n\u00ean d\u00f9ng b\u1ed9t gi\u1eb7t \u0111\u1ec3 l\u00e0m s\u1ea1ch nh\u1eb9 nh\u00e0ng, kh\u00f4ng n\u00ean s\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1c lo\u1ea1i thu\u1ed1c t\u1ea9y. \r\n

- V\u00ec vi\u1ec7c ph\u01a1i \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef d\u01b0\u1edbi \u00e1nh n\u1eafng tr\u1ef1c ti\u1ebfp s\u1ebd khi\u1ebfn ch\u00fang d\u1ec5 b\u1ecb bay m\u00e0u, kh\u00f4ng b\u1ec1n. T\u1ed1t nh\u1ea5t b\u1ea1n n\u00ean ph\u01a1i \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef \u1edf n\u01a1i tho\u00e1ng m\u00e1t v\u00e0 \u0111\u1ec3 kh\u00f4 t\u1ef1 nhi\u00ean \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh m\u1ea5t d\u00e1ng. \r\n

ePrice.vn l\u00e0 \u1ee9ng d\u1ee5ng mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam. ePrice.vn li\u00ean t\u1ee5c c\u1eadp nh\u1eadt th\u00f4ng tin cho t\u1eebng d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1eeb \u0111\u1ed3 gia d\u1ee5ng, thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed \u0111\u1ebfn th\u1eddi trang, trang s\u1ee9c, \u0111\u1ed3ng h\u1ed3, ph\u1ee5 ki\u1ec7n,... \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng. ePrice.vn c\u00f3 h\u00e0ng ng\u00e0n ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eadp nh\u1eadt h\u00e0ng ng\u00e0y. Giao h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed khi \u00e1p d\u1ee5ng m\u00e3 khuy\u1ebfn m\u00e3i. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, ePrice.vn t\u00edch h\u1ee3p nhi\u1ec1u ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c thanh to\u00e1n nh\u01b0 ti\u1ec1n m\u1eb7t, th\u1ebb t\u00edn d\u1ee5ng, th\u1ebb ATM hay v\u00ed \u0111i\u1ec7n t\u1eed,... gi\u00fap b\u1ea1n thanh to\u00e1n linh ho\u1ea1t. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ho\u00e0n to\u00e0n y\u00ean t\u00e2m v\u1edbi ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i - tr\u1ea3 h\u00e0ng c\u1ee7a ePrice.vn Mall n\u1ebfu c\u00f3 b\u1ea5t k\u1ef3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 g\u00ec x\u1ea3y ra \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111\u01a1n h\u00e0ng c\u1ee7a b\u1ea1n. Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua \u0111\u1ed3 ng\u1ee7 n\u1eef cao c\u1ea5p ngay h\u00f4m nay \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng to\u00e0n b\u1ed9 \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u1ebfn t\u1eeb ePrice.vn. Mua h\u00e0ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, kh\u00f4ng lo v\u1ec1 gi\u00e1, h\u00e3y \u0111\u1ebfn ePrice.vn!"], "heading": ""}]

Xu hướng Bộ quần áo ngủ